بیدل سر احرام تماشای که دارد – ابوالمعانی بیدل

بیدل سر احرام تماشای که دارد آیینه‌ گرفته‌ست به صد دست دعا گل

Read More..

بیدل سر فوارهٔ این باغ نگون است – ابوالمعانی بیدل

بیدل سر فوارهٔ این باغ نگون است تاکی به قلم آب دهی گلشن کاغذ

Read More..

بید‌ل سراغ رنگم از گرد آه دریاب – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل سراغ رنگم از گرد آه دریاب در گرد باد محو است پرواز برگ ‌کاهم

Read More..

بیدل سراغ عالم عنقا تحیر است – ابوالمعانی بیدل

بیدل سراغ عالم عنقا تحیر است آن نیست بی‌نشان‌که تو یابی نشان او

Read More..

بیدل سراغ عنقا حرفیست بر زبانها – ابوالمعانی بیدل

بیدل سراغ عنقا حرفیست بر زبانها ماییم و نامی و هیچ بسیار بی نشانیم

Read More..

بیدل سراین رشته به تحقیق نپیوست – ابوالمعانی بیدل

بیدل سراین رشته به تحقیق نپیوست در سبحه و زنار جهانی دل و دین داشت

Read More..

بیدل سرمحیط سلامت چه موج وکف – ابوالمعانی بیدل

بیدل سرمحیط سلامت چه موج وکف تا او بجاست جای تو و جای‌من‌تهی‌ست

Read More..

بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم – ابوالمعانی بیدل

بیدل سواد نامه سیاهی نداشتم خطی چو سایه بر ورقم طبع دون ‌کشید

Read More..

بید‌ل شدم و رَستم از اوهام تعین – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل شدم و رَستم از اوهام تعین آیینه شکستن به بغل داشت کلاهی

Read More..

بیدل شباب رفته به عبرت مقابل است – ابوالمعانی بیدل

بیدل شباب رفته به عبرت مقابل است در سجده نیز قد دوتا را گواه‌ گیر

Read More..

بیدل شررم نازتعین چه فروشد – ابوالمعانی بیدل

بیدل شررم نازتعین چه فروشد ما و سرتسلیم‌که‌عمری‌ست به‌سنگ است

Read More..

بیدل شرری‌ گشت و به دامان نگه ریخت – ابوالمعانی بیدل

بیدل شرری‌ گشت و به دامان نگه ریخت گردی‌ که نکردیم به میدان تغافل

Read More..

بیدل شکست چینی دل را علاج نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل شکست چینی دل را علاج نیست نقاش صنع‌، مو نکشید از خمیر من

Read More..

بیدل شکست شیشهٔ دل نیز عالمی‌ست – ابوالمعانی بیدل

بیدل شکست شیشهٔ دل نیز عالمی‌ست ساز جنون‌کن و قدحی در ترنگ زن

Read More..

بیدل شکسته رنگی خاصان مقرراست – ابوالمعانی بیدل

بیدل شکسته رنگی خاصان مقرراست باشد شکستگی ورق انتخاب را

Read More..

بیدل شهید طبع ادب را زبان ‌کجاست – ابوالمعانی بیدل

بیدل شهید طبع ادب را زبان ‌کجاست حرف سر بریده ز گردن شنیده‌اند

Read More..

بیدل شویم تا نکشد دامن هوس – ابوالمعانی بیدل

بیدل شویم تا نکشد دامن هوس خودبینیی که هست در ایمای اینه

Read More..

بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی‌ست – ابوالمعانی بیدل

بیدل طرب و ماتم مفت اثر هستی‌ست ما کارگه رنگیم رنگ است تماشاها

Read More..

بیدل صریرکلکت‌گر نیست سحرپرداز – ابوالمعانی بیدل

بیدل صریرکلکت‌گر نیست سحرپرداز صور قیامت آهنگ افسانهٔ که باشد

Read More..

بیدل عدم ترانهٔ ناموس هستی‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل عدم ترانهٔ ناموس هستی‌ایم بیرون پرده آنچه نیابی نوای ماست

Read More..

بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد – ابوالمعانی بیدل

بیدل عدم و هستی ما هیچ ندارد جزگرد خیالی‌که نه آن بود و نه این شد

Read More..

بیدل طلب راحت اگر مقصد جهد است – ابوالمعانی بیدل

بیدل طلب راحت اگر مقصد جهد است چون موج گهر بر دل ناکام غلو کن

Read More..

بیدل عروج جاه خطرگاه لغزش است – ابوالمعانی بیدل

بیدل عروج جاه خطرگاه لغزش است فهمیده بایدت به لب بام پا گذاشت

Read More..

بیدل عنان عافیت ماگسسته است – ابوالمعانی بیدل

بیدل عنان عافیت ماگسسته است مانند ریشه زیر زمین هم دویده رو

Read More..

بیدل علم از معنی نازک نتوان شد – ابوالمعانی بیدل

بیدل علم از معنی نازک نتوان شد موچینی ‌ما را همه جا لال بر آورد

Read More..

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار عالم اوهام زندگیست نگذشته‌ای ز هیچ اگر از خویش نگذری

Read More..

بیدل غبار قافلهٔ هرزه ‌تازی‌ام – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار قافلهٔ هرزه ‌تازی‌ام مقصد گم است و می‌روم از خویشتن هنوز

Read More..

بیدل غبار آهی تا رنگ اوج گیرد – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار آهی تا رنگ اوج گیرد از چاک سینه دارم چون صبح نردبانی

Read More..

بیدل غبار قافلهٔ اعتبار ما – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار قافلهٔ اعتبار ما باری دگر نداشت همین چشم بست و رفت

Read More..

بیدل غبار ما ز چه دامن جدا فتاد – ابوالمعانی بیدل

بیدل غبار ما ز چه دامن جدا فتاد بر باد رفته‌ایم و همان دست سودنست

Read More..

بیدل غرور لاف دلیل سبکسری‌ست – ابوالمعانی بیدل

بیدل غرور لاف دلیل سبکسری‌ست خودسنجی‌ات به سنگ‌کران می‌کند طرف

Read More..

بیدل غریب ‌کشور لفظ است معنی‌ات – ابوالمعانی بیدل

بیدل غریب ‌کشور لفظ است معنی‌ات عرض پری به عالم مینا نگاه دار

Read More..

بیدل غریب ملک شناسایی خودیم – ابوالمعانی بیدل

بیدل غریب ملک شناسایی خودیم جزماکسی به بیکسی ما نمی‌رسد

Read More..

بیدل غم آوارگی دیر و حرم چند – ابوالمعانی بیدل

بیدل غم آوارگی دیر و حرم چند آن راه‌ که دور از بر خویش است بلد گیر

Read More..

بیدل غم روز سیه ازما نتوان برد – ابوالمعانی بیدل

بیدل غم روز سیه ازما نتوان برد چین سحراینجا شکن دامن شب نیست

Read More..

بیدل غنیمت است‌که عمر جنون عنان – ابوالمعانی بیدل

بیدل غنیمت است‌که عمر جنون عنان پا در رکاب خانه بدوشان زین دود

Read More..

بیدل غم علایق حیف است بار دوشت – ابوالمعانی بیدل

بیدل غم علایق حیف است بار دوشت سر نیست اینکه باید از تن جدا نکردن

Read More..

بیدل فریب نعمت دیگرکه می‌خورد – ابوالمعانی بیدل

بیدل فریب نعمت دیگرکه می‌خورد مهمان راحتم به سر خوان بوریا

Read More..

بیدل فلک از ثابت و سیار کواکب – ابوالمعانی بیدل

بیدل فلک از ثابت و سیار کواکب فانوس خیال من و ما انجمنی بود

Read More..

بیدل ‌کباب سوختگانم‌ که چون سپند – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌کباب سوختگانم‌ که چون سپند درآتشند وگرم شلنگ معلقند

Read More..

بیدل کجا روم ز که پرسم مقام یار – ابوالمعانی بیدل

بیدل کجا روم ز که پرسم مقام یار آواره قاصد نفسم نامه می‌برم

Read More..

بیدل کتاب طالع نظاره خوانده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل کتاب طالع نظاره خوانده‌ایم مژگان هبوط داشت‌، تحیر صعود کرد

Read More..

بیدل ‌کجاست ساغر دیگر درین بساط – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌کجاست ساغر دیگر درین بساط گردانده‌ام‌ چو رنگ به رفع خمار رنگ

Read More..

بیدل‌ کجاست فرصت ‌گامی در این چمن – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ کجاست فرصت ‌گامی در این چمن چون رنگ رفته‌ایم به دوش شکست رنگ

Read More..

بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب – ابوالمعانی بیدل

بیدل کراست آگهی از خود که چون حباب در تشت واژگونه ز سر دست شسته‌اند

Read More..

بید‌ل ‌کرم از طینت ممسک نتوان خواست – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل ‌کرم از طینت ممسک نتوان خواست چون بحر به ساحل نتراود زگهر موج

Read More..

بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی – ابوالمعانی بیدل

بیدل کسی به معنی لفظم نبرد پی تقدیر شهره ام به زبانهای لال کرد

Read More..

بیدل‌ کسی به عرش حقیقت نمی‌رسد – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ کسی به عرش حقیقت نمی‌رسد تا خاک راه احمد مرسل نمی‌شود

Read More..

بیدل ‌کلام حافظ شد هادی خیالم – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌کلام حافظ شد هادی خیالم دارم امید آخر مقصود من برآید

Read More..

بیدل گذشت خلقی ماْیوس تشنه‌کامی – ابوالمعانی بیدل

بیدل گذشت خلقی ماْیوس تشنه‌کامی غیر از نفس درین باغ آبی نداشت جویی

Read More..

بیدل ‌کم سرمایهٔ عزلت نپسندی – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌کم سرمایهٔ عزلت نپسندی از پای به دامان تو نامت به نگین است

Read More..

بیدل‌ کمال هر چیز بر جوهر است موقوف – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ کمال هر چیز بر جوهر است موقوف جایی‌ که من نباشم غربت قصور دارد

Read More..

بیدل‌ که داد اینجا آگاهی از تو ما را – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ که داد اینجا آگاهی از تو ما را ما عالم جنونیم‌، تو مجلس شرابی

Read More..

بید‌ل ‌گداز دل خور و دندان به لب فشار – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل ‌گداز دل خور و دندان به لب فشار بر خوان عشق دعوت نان و پیاز نیست

Read More..

بیدل ‌گذشت عمر و نه‌ا‌ی فارغ از امل – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌گذشت عمر و نه‌ا‌ی فارغ از امل بگسیخت رشته و تو همان درکشاکشی

Read More..

بیدل ‌گل رخسار بتی خنده‌فروش است – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌گل رخسار بتی خنده‌فروش است وقت‌ست که داغ دل ما تازه کند چشم

Read More..

بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من – ابوالمعانی بیدل

بیدل گران افتاده است از عاجزی اجزای من رنگی‌ که پروازن دهم چون شمع بر رو می‌زند

Read More..

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل‌ گر آگهی سبب‌ گریه‌ام مپرس بیکار بود ذوق ندامت گریستم

Read More..

بیدل ‌گشودن لبت افشای راز ماست – ابوالمعانی بیدل

بیدل ‌گشودن لبت افشای راز ماست معنی به خط ز جاده شق قلم رسد

Read More..

بید‌ل لباس هستی تاکی شود حجابت – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل لباس هستی تاکی شود حجابت ای غرهٔ تعین آن خرقهٔ‌کهن‌کو

Read More..