از هوا برپاست بیدل خانهٔ وهم حباب – ابوالمعانی بیدل

از هوا برپاست بیدل خانهٔ وهم حباب درلباس هستی ما جزنفس یک‌تارنیست

Read More..

آزاد ظالم از اثر دستگاه اوست – ابوالمعانی بیدل

آزاد ظالم از اثر دستگاه اوست بیدل به خون نشستن خنجرزدسته است

Read More..

آزادگی و سیرگریبان چه خیال است – ابوالمعانی بیدل

آزادگی و سیرگریبان چه خیال است بیدل سر پرواز ته بال نباشد

Read More..

ازبن باغ عبرت نجوشید بیدل – ابوالمعانی بیدل

ازبن باغ عبرت نجوشید بیدل دماغی ‌که بوی دل سرد گیرد

Read More..

ازدل خون‌بسته بیدل نشئهٔ راحت‌مخواه – ابوالمعانی بیدل

ازدل خون‌بسته بیدل نشئهٔ راحت‌مخواه باده جز خونابه نبود ساغر تبخاله را

Read More..

ازکجا یابدکسی بیدل سراغ خون من – ابوالمعانی بیدل

ازکجا یابدکسی بیدل سراغ خون من در دلم‌شمشیر نازش سخت بیرنگ است آب

Read More..

ازکفم بیدل نمی‌دانم چه‌گل دامن‌کشید – ابوالمعانی بیدل

ازکفم بیدل نمی‌دانم چه‌گل دامن‌کشید کز ندامت‌کردم آخر ارغوانی پشت دست

Read More..

ازکمربستن آن شوخ یقین شد بیدل – ابوالمعانی بیدل

ازکمربستن آن شوخ یقین شد بیدل کاین‌گره دادن او را به میان تاری هست

Read More..

ازین آب و هوا بیدل به رنگ غنچه مختل ‌شد – ابوالمعانی بیدل

ازین آب و هوا بیدل به رنگ غنچه مختل ‌شد مزاج بوی گل پرورده ناموس دماغ من

Read More..

ازین بی‌ ماحصل افسانه‌های دردسر بیدل‌ – ابوالمعانی بیدل

ازین بی‌ ماحصل افسانه‌های دردسر بیدل‌ کسی گوشی اگر می‌داشت بایستی کری کردی

Read More..

ازین ‌گلشن جنون حیرتی ‌گل کرده‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

ازین ‌گلشن جنون حیرتی ‌گل کرده‌ام بیدل نهان چون بوی گل در رشتهٔ چاک گریبانی

Read More..

اسرار خط جام که پرگار بیخودی‌ست – ابوالمعانی بیدل

اسرار خط جام که پرگار بیخودی‌ست بیدل به‌کلک موجهٔ صهبا نوشته‌ایم

Read More..

استقامت بس بود ارباب همت راکمال – ابوالمعانی بیدل

استقامت بس بود ارباب همت راکمال بهر تیغ‌کوه بیدل جوهری درکار نیست

Read More..

اسرار پردهٔ دل مفهوم حاضران نیست – ابوالمعانی بیدل

اسرار پردهٔ دل مفهوم حاضران نیست بیدل ز دور داریم در گوش همصدایی

Read More..

آسمان بیدل ندانم تا کجا می‌راندم – ابوالمعانی بیدل

آسمان بیدل ندانم تا کجا می‌راندم این فلاخن می‌زند عمریست از دورم به سنگ

Read More..

آسمانی از کف خاک اختراع غفلت است – ابوالمعانی بیدل

آسمانی از کف خاک اختراع غفلت است بیدل از فخری ‌که ما دارپم باید عار داشت

Read More..

آسوده‌ایم درکف خاکستر امید – ابوالمعانی بیدل

آسوده‌ایم درکف خاکستر امید بیدل‌کراست بستر سنجاب در نظر

Read More..

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل – ابوالمعانی بیدل

آسودگی مجویید از وضع اشک بیدل این جوهر چکیدن آب‌گهر نباشد

Read More..

اشارت می‌کند بیدل خط طرف بناگوشش – ابوالمعانی بیدل

اشارت می‌کند بیدل خط طرف بناگوشش که ‌هرجا جلوه ی ‌صبحی‌ست ‌شامش‌ در کمین باشد

Read More..

اشک شوخ است به ضبط مژه‌ گیرم بیدل – ابوالمعانی بیدل

اشک شوخ است به ضبط مژه‌ گیرم بیدل طفل چندی بنشانم به دبستان صدف

Read More..

اشک ما بیدل ز درد نارسایی خاک شد – ابوالمعانی بیدل

اشک ما بیدل ز درد نارسایی خاک شد ریشه‌ای پیدا نکرد این تخم هر جا ریختند

Read More..

اشک مژگان است بیدل برگ ساز این چمن – ابوالمعانی بیدل

اشک مژگان است بیدل برگ ساز این چمن می‌نهد هر غنچه بر بالین چندین خار سر

Read More..

اظهار قماش همه کس نقص و کمالی‌ست – ابوالمعانی بیدل

اظهار قماش همه کس نقص و کمالی‌ست آیینه ندارم من بیدل چه فروشم

Read More..

اظهار هر چند غیر از عرق نیست – ابوالمعانی بیدل

اظهار هر چند غیر از عرق نیست در پیش بیدل آب بقاییم

Read More..

اعتبار اندیشه‌ای بیدل ندامت ساز کن – ابوالمعانی بیدل

اعتبار اندیشه‌ای بیدل ندامت ساز کن شمع محفل بودن آسان نیست جانکاهی‌ گزین

Read More..

آغوش صبح می‌کند اینجا وداع شب – ابوالمعانی بیدل

آغوش صبح می‌کند اینجا وداع شب بیدل بقدر نفی تو خالیست جای فیض

Read More..

اعداد ما تهی‌کرد چندان‌که صفرگشتیم – ابوالمعانی بیدل

اعداد ما تهی‌کرد چندان‌که صفرگشتیم از خویش‌کاست اما بر ما فزود ما را

Read More..

آفات دهر بیدل تنبیه غافلان نیست – ابوالمعانی بیدل

آفات دهر بیدل تنبیه غافلان نیست طبع خر آنقدرها ننگ ازکتک ندارد

Read More..

آفت این باغ بیدل برخزان موقوف نیست – ابوالمعانی بیدل

آفت این باغ بیدل برخزان موقوف نیست صد قیامت یک نسیم آه بلبل می‌کند

Read More..

افسردگی‌گل نکشد آفت چیدن – ابوالمعانی بیدل

افسردگی‌گل نکشد آفت چیدن بیدل چقدر گردش رنگست حصارم

Read More..

اگر از تردد در به ‌در بود انفعال مذلتت – ابوالمعانی بیدل

اگر از تردد در به ‌در بود انفعال مذلتت به تلاش همت بیدلی در ننگ زن تو هم از طمع

Read More..

اگر از صفحهٔ آیینه حیرت می‌شود زایل – ابوالمعانی بیدل

اگر از صفحهٔ آیینه حیرت می‌شود زایل توان برداشتن از خاک راهت نقش بیدل هم

Read More..

اگر از غیرت طبع قناعت آگهی بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر از غیرت طبع قناعت آگهی بیدل به سیلی تا رسد کارت طمع‌ کردن زدن دارد

Read More..

اگر انتظار باشد سبب حضور بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر انتظار باشد سبب حضور بیدل همه‌ گر زمان وصل ‌است به درنگ می‌فرستم

Read More..

اگر این است بیدل جرات جولان شهرتها – ابوالمعانی بیدل

اگر این است بیدل جرات جولان شهرتها نگین را همچو سنگ آخر به پای نام می‌بندم

Read More..

اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد – ابوالمعانی بیدل

اگر انشای بیدلت ز حلاوت نشان دهد شقی از خامه طرح‌کن در مصر شکرگشا

Read More..

اگر این برق دارد آتش رخسار او بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر این برق دارد آتش رخسار او بیدل نیابی در پس دیوار هیچ آیینه سیمابش

Read More..

اگر بار هستی گران نیست بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر بار هستی گران نیست بیدل خمیدن چرا زحمت دوش‌ کردم

Read More..

اگر بیدل بجایی می‌رسیدم از پر افشانی – ابوالمعانی بیدل

اگر بیدل بجایی می‌رسیدم از پر افشانی به آهنگ ز خود رفتن هزار انداز می‌کردم

Read More..

اگر تسخیر دلها در خیالت بگذرد بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر تسخیر دلها در خیالت بگذرد بیدل به احسان جهدکن ‌کاینجا خدایی بنده می‌گردد

Read More..

اگر به فقرکنند امتحان همت بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر به فقرکنند امتحان همت بیدل سواد سایهٔ دیوار نیستی محک استش

Read More..

اگر بیدل چوگل پایم ز دامن برنمی‌آید – ابوالمعانی بیدل

اگر بیدل چوگل پایم ز دامن برنمی‌آید ندارد کوتهی دست من از سیر گریبانی

Read More..

اگر بیدل به فردوسم نشانند – ابوالمعانی بیدل

اگر بیدل به فردوسم نشانند همان آلودهٔ دنیاست دینم

Read More..

اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل زبان ‌کلک خشک من به مشک تر کند بازی

Read More..

اگر بیدل ز اهل مشربی تسلیم سامان‌کن – ابوالمعانی بیدل

اگر بیدل ز اهل مشربی تسلیم سامان‌کن رگ‌گردن ندارد نسبتی باگردن مینا

Read More..

اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل تو تردماغی چشم پرآب را دریاب

Read More..

اگر رنگ نفس‌ کوهیست بر آیینه‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر رنگ نفس‌ کوهیست بر آیینه‌ام بیدل خموشی عاقبت این بار بر می‌دارد از دوشم

Read More..

اگر دشمن تواضع‌پیشه است ایمن مشو بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر دشمن تواضع‌پیشه است ایمن مشو بیدل به خونریزی بود بی‌باک شمشیری‌ که خم دارد

Read More..

اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت – ابوالمعانی بیدل

اگر روشن شود بیدل خط پرگار تحقیقت توانی بی‌تأمل ابتدا را انتها کردن

Read More..

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر ز جادهٔ تسلیم نگذری بیدل کند به‌ کسوت موجت شکست معماری

Read More..

اگر ز دردسر هستی آگهی بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر ز دردسر هستی آگهی بیدل نفس چو خامهٔ تصویر زینهار مکش

Read More..

اگر ز ملک عدم تا وجود فهم ‌گماری – ابوالمعانی بیدل

اگر ز ملک عدم تا وجود فهم ‌گماری بجزکلام تو بیدل دگرکلام نباشد

Read More..

اگر ز وارستگان شوقی به فکر هستی مپیچ بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر ز وارستگان شوقی به فکر هستی مپیچ بیدل که همّت آیینهٔ تعلٌق به دست دامن‌فشان نگیرد

Read More..

اگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر سنگ وقارت در نظرها شد سبک بیدل فلاخن‌کرده باشی‌گردش رنگ قناعت را

Read More..

اگر شمع رخش صد انجمن روشن‌ کند بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر شمع رخش صد انجمن روشن‌ کند بیدل تحیر آتشی دارد که جز در من نمی‌گیرد

Read More..

اگر عبرت ره تحقیق مطلب سرکند بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر عبرت ره تحقیق مطلب سرکند بیدل همین یک پیش پا دیدن به عقبا می‌برد ما را

Read More..

اگر صد بار آید موج تیغش بر سرم بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر صد بار آید موج تیغش بر سرم بیدل حباب من ز جیب دل سر دیگر برون آرد

Read More..

اگر عشق بتان‌ کفر است بیدل – ابوالمعانی بیدل

اگر عشق بتان‌ کفر است بیدل کسی جز کافر ایمانی ندارد

Read More..

اگر هزار ازل تا ابد زنند بهم – ابوالمعانی بیدل

اگر هزار ازل تا ابد زنند بهم تعلق من بیدل همین دودم شمرید

Read More..

اگرت ز مواعظ بیدل ما عرقی شود آب جبین حیا – ابوالمعانی بیدل

اگرت ز مواعظ بیدل ما عرقی شود آب جبین حیا به دودم نفسی ‌که دمانده هوا سر فتنه چو آتش خس نکشی

Read More..