بیدل از آیینهٔ ما غیر ادب‌گل نکند – ابوالمعانی بیدل

بیدل از آیینهٔ ما غیر ادب‌گل نکند خون تحیر به خیال از رگ جوهر مگشا

Read More..

بیدل از آیینه‌ام مخواه نمودن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از آیینه‌ام مخواه نمودن نیستی‌ام با کسی دچار ندارد

Read More..

بیدل از باده‌کشان وحشی عشرت نرمد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از باده‌کشان وحشی عشرت نرمد دام مرغان طرب رشتهٔ موج صهباست

Read More..

بیدل از بال و پر بسته نیاید پرواز – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بال و پر بسته نیاید پرواز غنچه تا وا نشود جلوه نبخشد بورا

Read More..

بیدل از برق تمنایش سراپا آتشم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از برق تمنایش سراپا آتشم داغ شد هرکس به‌پهلوی من شیدانشست

Read More..

بیدل از برگ و نوای ما سیه‌بختان مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل از برگ و نوای ما سیه‌بختان مپرس روزگار وصل رفت و طالع ناساز ماند

Read More..

بیدل از بزم هوس سیر ندامت‌کردیم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بزم هوس سیر ندامت‌کردیم سودن دست بهم قلقل مینایش بود

Read More..

بیدل از بس به غم عشق سراپا گرهم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس به غم عشق سراپا گرهم از دلم ناله به زنجیر چو نی می‌خیزد

Read More..

بیدل از بس به‌گرفتاری دل خوکردیم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس به‌گرفتاری دل خوکردیم بی‌غم دام و قفس خاطرما خرم نیست

Read More..

بیدل از بس بی‌نم افتاده است بحر اعتبار – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس بی‌نم افتاده است بحر اعتبار گوهر از گرد یتیمیها تیمم می‌کند

Read More..

بیدل از بس مانده‌ام چون کوه زیر بار درد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس مانده‌ام چون کوه زیر بار درد ناله جای‌ گرد می‌گردد بلند از دامنم

Read More..

بیدل از بس در شکنج لاغری فرسوده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس در شکنج لاغری فرسوده‌ایم ناله و داغ دل خون‌گشته طوق وگردنست

Read More..

بیدل از بس ششجهت جوش بهار غفلت است – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بس ششجهت جوش بهار غفلت است سبزهٔ خوابیده می‌بالد چو مژگان هر طرف

Read More..

بیدل از بسکه تنک مایهٔ دردیم چو شمع – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بسکه تنک مایهٔ دردیم چو شمع صد نگه آب شد و یک مژه‌گریان‌کردیم

Read More..

بیدل از بنیاد ما خجلت نرفت – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بنیاد ما خجلت نرفت خاک ما چون آب موضوع تریست

Read More..

بیدل از بی دستگاهی سرنگون خجلتیم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بی دستگاهی سرنگون خجلتیم دست ما از بس تهی شد آستین‌گردیده است

Read More..

بیدل از بی دست‌وپاییهای من غافل مباش – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بی دست‌وپاییهای من غافل مباش چون ضعیفی گوشمال گردن بالیده‌ام

Read More..

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بیدردی روز وداعت سوختم سینه می‌کندی چه می‌شد گر زبانت لال بود

Read More..

بیدل از بی‌دستگاهی سر به‌ گردون سوده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از بی‌دستگاهی سر به‌ گردون سوده‌ایم بال ما را ریختن پرواز دیگر می‌شود

Read More..

بیدل از پرواز، خجلت دارم‌، اما چاره نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل از پرواز، خجلت دارم‌، اما چاره نیست ذرهٔ موهومم وگل‌کردنم بال و پرست

Read More..

بیدل از پیری سراپایم خم تسلیم زنخت – ابوالمعانی بیدل

بیدل از پیری سراپایم خم تسلیم زنخت سرو ین‌گلزار بودم شاخ بیدم‌کرده‌اند

Read More..

بیدل از تبدیل حرف دال و نون – ابوالمعانی بیدل

بیدل از تبدیل حرف دال و نون شد صمد بیگانهٔ لفظ صنم

Read More..

بیدل از پیکر خمیده ما – ابوالمعانی بیدل

بیدل از پیکر خمیده ما ناتوانی ‌کلاه ناز شکست

Read More..

بیدل از تحصیل دنیا نیست حاصل جز غرور – ابوالمعانی بیدل

بیدل از تحصیل دنیا نیست حاصل جز غرور دانه را نشو و نما رگهای گردن می‌شود

Read More..

بیدل از تحقیق هستی و عدم دل جمع‌دار – ابوالمعانی بیدل

بیدل از تحقیق هستی و عدم دل جمع‌دار کس چه داند آمدیم از بیخودی یا رفته‌ایم

Read More..

بیدل از تسلیم‌، ما هم صید دلهاکرده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از تسلیم‌، ما هم صید دلهاکرده‌ایم نسبتی ، با زلف می‌باشد سر افتاده را

Read More..

بیدل از توصیف زلف وکاکل این‌گلرخان – ابوالمعانی بیدل

بیدل از توصیف زلف وکاکل این‌گلرخان مقصد ما طوق‌گردن مدعا زنجیرپاست

Read More..

بیدل از ترک هوس موج‌گهر افسرده نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل از ترک هوس موج‌گهر افسرده نیست پشتی بنیاد اقبالیست در دست ردم

Read More..

بیدل از جرگه اوهام به در زن‌ کاینجا – ابوالمعانی بیدل

بیدل از جرگه اوهام به در زن‌ کاینجا عالمی لاف خرد دارد و سودا زده‌است

Read More..

بیدل از جهل میندیش‌که در مکتب عشق – ابوالمعانی بیدل

بیدل از جهل میندیش‌که در مکتب عشق گر همه طفل سرشک است تبحر دارد

Read More..

بید‌ل از جلوه قانعم به خیال – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل از جلوه قانعم به خیال چه توان کرد نارساست نگاه

Read More..

بیدل از جمعیت دل بی‌نیاز عالمم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از جمعیت دل بی‌نیاز عالمم گوهر از یک قطره پل بستن ز دریا در گذشت

Read More..

بیدل از جهان سخن بر فنون و هم متن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از جهان سخن بر فنون و هم متن رو از آن سوی تو و من حرف ناشنیده بیا

Read More..

بیدل از حال دل‌کلفت نصیب ما مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حال دل‌کلفت نصیب ما مپرس وای برآیینه‌ای‌کان رانفس روشنگر است

Read More..

بیدل از چشم تحیرپیشگان نم خواستن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از چشم تحیرپیشگان نم خواستن دامن آیینه بر امید آب افشردن است

Read More..

بید‌ل از چاک جگر چون صبح بستم نردبان – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل از چاک جگر چون صبح بستم نردبان منظری‌کز خود برآیم با فلک هم‌پایه بود

Read More..

بیدل از چشم تحیر مشربم غافل مباش – ابوالمعانی بیدل

بیدل از چشم تحیر مشربم غافل مباش هرکجا حسنی است با آیینه‌داران آشناست

Read More..

بیدل از حادثه‌کارم به تپیدن نکشد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حادثه‌کارم به تپیدن نکشد موج رنگم نرسانید شکست آزارم

Read More..

بیدل از حسرت‌پرستان خرام کیستم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حسرت‌پرستان خرام کیستم کز نیشکر جان به لب می‌آیدم تبخاله است

Read More..

بیدل از حسن ملیحش چند غافل زیستن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حسن ملیحش چند غافل زیستن دیده‌های زخم را هم‌می‌کند بینا نمک

Read More..

بیدل از حیرت زبان درد دل فهمیدنی‌ست – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حیرت زبان درد دل فهمیدنی‌ست آیسنه می‌پوشد امشب نالهٔ عریان ما

Read More..

بیدل از حیرت آیینهٔ ما هیچ مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حیرت آیینهٔ ما هیچ مپرس نشئهٔ جوهر تحقیق اثرها دارد

Read More..

بیدل از حیرتم‌ گذشتن نیست – ابوالمعانی بیدل

بیدل از حیرتم‌ گذشتن نیست آب آیینه جدولی دارد

Read More..

بیدل از خاک می‌رویم به باد – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خاک می‌رویم به باد غیر ازین‌نیست‌آنچه پیش‌و پس است

Read More..

بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خاکستر من شعله جولانی مخواه اخگری در دامن فرسودگی آسوده‌ام

Read More..

بیدل از خرد وبزرگ آن به که برداری نظر – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خرد وبزرگ آن به که برداری نظر دور گاوان‌ رفت و اکنون‌ حاضران‌ گوساله‌اند

Read More..

بید‌ل از خلق جهان عشوهٔ خوبی نخوری – ابوالمعانی بیدل

بید‌ل از خلق جهان عشوهٔ خوبی نخوری غازهٔ چهرهٔ این قوم به حق می‌باشد

Read More..

بیدل از خلقندخوبان چمن صیاد دل – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خلقندخوبان چمن صیاد دل شاهدگل را همان آشفتن بوکاکل است

Read More..

بیدل از خوبان همین آیین استغنا خوش است – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خوبان همین آیین استغنا خوش است بر حیا ظلم است اگر با کس تلطف ‌کرده‌اند

Read More..

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خود رنگ و بوی اعتبار افشانده‌ایم همچوگل ماییم و دامن تاگریبان پشت دست

Read More..

بیدل ا‌ز خورشید عالمتاب باید وارسید – ابوالمعانی بیدل

بیدل ا‌ز خورشید عالمتاب باید وارسید یک دل روشن چراغ هفت‌کشور داشته‌ست

Read More..

بیدل از خویش بایدت رفتن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خویش بایدت رفتن ورنه نتوان به آن خرام رسید

Read More..

بیدل از خویشان نمی‌باید اعانت خواستن – ابوالمعانی بیدل

بیدل از خویشان نمی‌باید اعانت خواستن مومیایی چاره‌فرمای شکست شیشه نیست

Read More..

بیدل از داغ چراغ خامشم غافل مباش – ابوالمعانی بیدل

بیدل از داغ چراغ خامشم غافل مباش نرگسستان چشمکی خس‌پوش مژگان‌ کرده‌ام

Read More..

بیدل از دام شکستِ دل ‌گذشتن، مشکل است – ابوالمعانی بیدل

بیدل از دام شکستِ دل ‌گذشتن، مشکل است ریزهٔ این شیشه در جولانگه ما ریختند

Read More..

بیدل از دامگاه صحبت خلق – ابوالمعانی بیدل

بیدل از دامگاه صحبت خلق سرکشدن به‌جیب خویش رمیست

Read More..

بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس – ابوالمعانی بیدل

بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس بیخودی می‌داند آن راهی که من گم کرده‌ام

Read More..

بیدل از درد وطن خون ‌گشت ذوق عبرتم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از درد وطن خون ‌گشت ذوق عبرتم بس که یاد آشیان کردم قفس هم تنگ شد

Read More..

بیدل از دردسر پست و بلند آزادهٔم – ابوالمعانی بیدل

بیدل از دردسر پست و بلند آزادهٔم وضع همواری جبین ما ز صندل ریخته‌ست

Read More..

بیدل از درشتی خو مشکل است رستن تو – ابوالمعانی بیدل

بیدل از درشتی خو مشکل است رستن تو تابه‌آتشش‌نبری‌سنگ‌آبگون‌نشود

Read More..