ولم گل بود و گل شیرازه می کرد – باقر فداغی لارستانی

ولم گل بود و گل شیرازه می کرد نگاهی بر در دروازه می کرد دو چشمش برمن و دستش به سوزن دمادم زخم باقر تازه…

Read More..

اجل آنگه شود برمن فراموش – باقر فداغی لارستانی

اجل آنگه شود برمن فراموش که گیرم نار پستانش درآغوش نهم لب بر لبش تا جان سپارم بیفتم همچو گیسویش به پهلوش

Read More..

اگر دورم من از تو ای پریزاد – باقر فداغی لارستانی

اگر دورم من از تو ای پریزاد فراموشم مکن ما را مبر یاد همان عهدی که با تو بست باقر وفا دارم اگر نابردی از…

Read More..

اگر زر داشتم ول می گرفتم – باقر فداغی لارستانی

اگر زر داشتم ول می گرفتم جوانی چون تو خوشکل می گرفتم به روی سینه نرم دلارام کبوتر وار منزل می گرفتم

Read More..

الا اسب سیاه یال بریده – باقر فداغی لارستانی

الا اسب سیاه یال بریده مگر باقر سوار تو نبیده بیا و از دل باقر بمن گو کدوم ناکس سر باقر بریده

Read More..

الف دیدم کفش چون لام و ب بود – باقر فداغی لارستانی

الف دیدم کفش چون لام و ب بود به شیرینی چو شین و کاف و ر بود دهان یار باقر چون صدف باز صدف بشکن…

Read More..

ایا عمو ندادی دخترت را – باقر فداغی لارستانی

ایا عمو ندادی دخترت را بگوش کردی سخنهای زنت را سرپل صراط و روز محشر بگیرد آه باقر دامنت را

Read More..

بگفتم یار گفت لبیک جانم – باقر فداغی لارستانی

بگفتم یار گفت لبیک جانم بگفتم بوسه خواهم گفت لبانم بگفتم جای خوابیدن کجا کو اشاره کرد روی دیدگانم

Read More..

به دور قلعه می گردم چو بلبل – باقر فداغی لارستانی

به دور قلعه می گردم چو بلبل میان قلعه دارم خرمن گل دو تا دشمن به کار من حریفند نمی گذارند بچینم غنچه ار گل

Read More..

بلند بالا ندیدم چون تو یاری – باقر فداغی لارستانی

بلند بالا ندیدم چون تو یاری شدم مشتاق دیدار تو باری فراوان انتظارت داشت باقر بت کافر نیاوردی گذاری

Read More..

به خواب دیدم ول سیمین تن آمد – باقر فداغی لارستانی

به خواب دیدم ول سیمین تن آمد چوشیرینی قریب ارمن آمد برای مردن بیچاره باقر صدای وای وای از گلخن آمد

Read More..

به تابستان بت اخضر میاور – باقر فداغی لارستانی

به تابستان بت اخضر میاور به جامم می برمستان میاور مزن دست بر دل مجروح باقر به یاد فیل هندستان میاور

Read More..

به دعوت مهوشان رنگانه امروز – باقر فداغی لارستانی

به دعوت مهوشان رنگانه امروز درآمد از همه بیگانه امروز بلند بالای باقر جات خالی نشینم با دل تنگانه امروز

Read More..

به زیر پیرهن پستان دلبر – باقر فداغی لارستانی

به زیر پیرهن پستان دلبر نمایان می کند چون حقۀ زر غزالون گرد باقر صف کشیدن زلیخا بود و شیرین و سمنبر

Read More..

به سر دستمال درد یار دارم – باقر فداغی لارستانی

به سر دستمال درد یار دارم نه شب خواب و نه روز آرام دارم نباشد قاصدی باقر فرستد برآن یاری که زان پیغام دارم

Read More..

به زیر تیشۀ نجار گشتم – باقر فداغی لارستانی

به زیر تیشۀ نجار گشتم اسیر ظالم و خونخوار گشتم به پیش چشم باقر این ستم نیست ستم اینه که دور از یار گشتم

Read More..

به سیل باغ رفتم باختم من – باقر فداغی لارستانی

به سیل باغ رفتم باختم من نظر بر نوگلی انداختم من الهی دیدۀ باقر شود کور که دلبر آمد و نشناختم من

Read More..

به شیرینی چو شیر و شکرستی – باقر فداغی لارستانی

به شیرینی چو شیر و شکرستی زخوشبوئی چو مشک و عنبرستی چقدر وصف جمالت گفت باقر دوصد حیف که یار دیگرستی

Read More..

بهار آمد که من شیدا بگردم – باقر فداغی لارستانی

بهار آمد که من شیدا بگردم چو مرغابی لب دریا بگردم پلنگ درکوه و آهو در بیابان همه جفتند و من تنها بگردم

Read More..

به غربت رفتنم تعجیل دارد – باقر فداغی لارستانی

به غربت رفتنم تعجیل دارد فلک در گردنم زنجیر دارد فلک زنجیر کن از گردونم دور که غربت خاک دامنگیر دارد

Read More..

به قرص ماه ماند صورت یار – باقر فداغی لارستانی

به قرص ماه ماند صورت یار چهل زنگی به دور مه گرفتار دو چشم یار باقر چون سهیل است که هرساله زند آتش به بلغار

Read More..

بهار آمد زمین فیروزه گون شد – باقر فداغی لارستانی

بهار آمد زمین فیروزه گون شد به عزم سیل دلدارم روون شد به گل چیدن درآمد یار باقر گلستانها زخجلت سرنگون شد

Read More..

بهار آمد زمین گل جوش گردید – باقر فداغی لارستانی

بهار آمد زمین گل جوش گردید درآمد یار و اطلس پوش گردید چو آمد یار باقر با جوانی گل و بلبل به هم بیهوش گردید

Read More..

بیا از در درا تا شاد گردم – باقر فداغی لارستانی

بیا از در درا تا شاد گردم بیا تا من زغم آزاد گردم به قربان قد و بالای تو باقر دوصد چندان فدای پات گردم

Read More..

بیا باقر بسی خاری کشیدی – باقر فداغی لارستانی

بیا باقر بسی خاری کشیدی به فصل قامت پیری رسیدی کلید باغ گل دادم به دستت پشیمانی که آخر گل نچیدی

Read More..

بیا باقر نزن بی پی به دریا – باقر فداغی لارستانی

بیا باقر نزن بی پی به دریا نخور غم از برای مال دنیا نخور غم که هلاکت می کند غم چو لاله سرنگونت می کند…

Read More..

بیا باقر نه وقت مردنت بود – باقر فداغی لارستانی

بیا باقر نه وقت مردنت بود نه وقت مار و مورا خوردنت بود به باغ زندگی چون گل شکفتی نه وقت زیر گل پوسیدنت بود

Read More..

پسینی که برفتم سوی خانه – باقر فداغی لارستانی

پسینی که برفتم سوی خانه ولم سرشسته دیدم کرده شانه هرآن قطره که شز گیسوش می ریخت بچیدم مروی وار دانه دانه

Read More..

ترا می بینم و می سوزم ای ول – باقر فداغی لارستانی

ترا می بینم و می سوزم ای ول زدیده اشک و خون می ریزم ای ول ترا می بیند این بیچاره باقر همه غربال غم…

Read More..

جوانی را چه خوش باشد شب تار – باقر فداغی لارستانی

جوانی را چه خوش باشد شب تار کمر بندم روم در خدمت یار زنم زانو به پهلویش نشینم کنم آن نازنین از خواب بیدار

Read More..

تو که ره می روی استادن از چیست – باقر فداغی لارستانی

تو که ره می روی استادن از چیست تو که استاده ای خندیدن از چیست تو که با ما سروکاری نداری نگه از زیر چادر…

Read More..

تو که میلت به من یک جو نباشد – باقر فداغی لارستانی

تو که میلت به من یک جو نباشد تو که راهت به من یک سو بناشد نگارا گر نداری میل باقر شتر دزدین و کوکو…

Read More..

جمالش چون جمال یار گردد – باقر فداغی لارستانی

جمالش چون جمال یار گردد به شب گر سرزند انهار گردد زند لبخند اگر دلدار باقر شکر صد من به یک دینار گردد

Read More..

چرا باقر کنی بر من بهانه – باقر فداغی لارستانی

چرا باقر کنی بر من بهانه کسی چون تو نخواهد بی غمانه کف مشتم حنای نیمرنگ است چطو باید برون آیم زخانه

Read More..

چشم از راه دوری منتظر ماند – باقر فداغی لارستانی

چشم از راه دوری منتظر ماند نیامد دلبرم داغش به دل ماند نیامد دلبر شیدای باقر دوپایم تا کمر بندم به گل ماند

Read More..

چشم در راه دلم در انتظار است – باقر فداغی لارستانی

چشم در راه دلم در انتظار است اگر مه سرزند گویم نگارست اگر مه سرزند از برج اقبال بگویم قاصد زیبا نگار است

Read More..

چه سازم گربدستم سیم و زر نیست – باقر فداغی لارستانی

چه سازم گربدستم سیم و زر نیست به پهلویم نگار لب شکر نیست اگر نشنیده ای بشنو زباقر که درد از مفلسی چیزی بتر نیست

Read More..

چه غم بودم چه غم بودم چه غم بود – باقر فداغی لارستانی

چه غم بودم چه غم بودم چه غم بود که خامه غرق در آب عدم بود همه برگ درختان کاغذش بود هنوزا شعار باقر دمبدم…

Read More..

دلم تنگست کس دلتنگ نباشد – باقر فداغی لارستانی

دلم تنگست کس دلتنگ نباشد رخم زرد است کس چون من نباشد عجب دردی که باقر مبتلا شد نصیب هر بنی آدم نباشد

Read More..

خداوندا به خر اوسار دادی – باقر فداغی لارستانی

خداوندا به خر اوسار دادی به هر ناکس رسیدی یار دادی جوانی مثل باقر بی نصیبه خیار خوب برکفتار دادی

Read More..

خوش از وقتی که چارده ساله بودیم – باقر فداغی لارستانی

خوش از وقتی که چارده ساله بودیم گل سرخ و سفید و لاله بودیم چمن تا پشت پا و گل تا زانو همیشه پیش گل…

Read More..

خوشا باقر خوشا رفتار باقر – باقر فداغی لارستانی

خوشا باقر خوشا رفتار باقر فلک برهم زده بازار باقر کسانی که نداشتن حق و بهری بخوردن برۀ پروار باقر

Read More..

دریغا که نمی‌ماند جوانی – باقر فداغی لارستانی

دریغا که نمی‌ماند جوانی دریغا زود رفت این عمر فانی جوانی رفت از دست تو باقر چو جمشیدی و آن جام جهانی

Read More..

دلم تنگه به تنگی چشم غربال – باقر فداغی لارستانی

دلم تنگه به تنگی چشم غربال رخم زرده به زردی کاه دیوال تنم کوهی بد و مویی نمانده همه از غصه نادیدن یار

Read More..

دلم خواهد که کفش پات باشم – باقر فداغی لارستانی

دلم خواهد که کفش پات باشم قدم برداری و همرات باشم چو دکمه سرنهم من روی سینه ات چو سرمه مرهم چشمات باشم

Read More..

دلم دالون به دالون آمد امروز – باقر فداغی لارستانی

دلم دالون به دالون آمد امروز چو شاهون عزم تالون آمد امروز برای کشتن بیچاره باقر خودش با چند غزالون آمد امروز

Read More..

دم دروازه شیراز تنگست – باقر فداغی لارستانی

دم دروازه شیراز تنگست بیاض گردن باقر قشنگ است شنیدم خلعتی دادن به باقر ندانم خلعت شاهان چه رنگست

Read More..

دو تا سرو روان بودیم باهم – باقر فداغی لارستانی

دو تا سرو روان بودیم باهم جداگشتیم و هر دو می خوریم غم نه باقر دسترسه شاخی بچیند نه آن سرو بلند سر میکند خم

Read More..

دو زلفانت بسم عنبر نباشد – باقر فداغی لارستانی

دو زلفانت بسم عنبر نباشد لبت کافی بگو شکر نباشد به عیش و نوش باقر ارزشی نیست در آن گر صحبت دلبر نباشد

Read More..

سحر شد ناله بلبل نیامد – باقر فداغی لارستانی

سحر شد ناله بلبل نیامد چرا بوی ول چون گل نیامد بروی دیدگان پل بست باقر چرا دلبر به روی پل نیامد

Read More..

رخ قرص ولم رخشنده گردد – باقر فداغی لارستانی

رخ قرص ولم رخشنده گردد شکر گرد لبش پرخنده گردد نداری همچو اول میل باقر یقینم آب یکجا گنده گردد

Read More..

زتو امر و اطاعت کردن از من – باقر فداغی لارستانی

زتو امر و اطاعت کردن از من زتو فرمان و فرمان بردن از من تو شیرینی و باقر همچو فرهاد زتو جان خواستن جان دادن…

Read More..

سحر زلف ولم گنجاله گردد – باقر فداغی لارستانی

سحر زلف ولم گنجاله گردد دل ریشم زغم پرناله گردد تبسم گرکند دلدار باقر شکر بی قرب در بنگاله گردد

Read More..

سحر سمبل دمید و لاله پرزد – باقر فداغی لارستانی

سحر سمبل دمید و لاله پرزد شب انبو خیمه بر کوه و کمرزد چرا باقر از این غصه نمیرد که نرگس تاج سلطونی به سرکرد

Read More..

سر برکه بدیدم یار شش تا – باقر فداغی لارستانی

سر برکه بدیدم یار شش تا همه حلقه دماغ و میل در پا نظر برهشت و چار افکند باقر غمم بر دل که یار من…

Read More..

سرت بردار سراندازت ببینم – باقر فداغی لارستانی

سرت بردار سراندازت ببینم رخت بنما که روبازت ببینم غلامت میشود صد سال باقر بیا برخیز کاندامت ببینم

Read More..

سرت نازم سرانداز تو تور است – باقر فداغی لارستانی

سرت نازم سرانداز تو تور است شکر گرد لبانت تلخ و شوراست تویک ناری و صد بیمار داری اگر باقر نمی خواهی نه زور است

Read More..

سرم برسنگ و فرشم را زمین است – باقر فداغی لارستانی

سرم برسنگ و فرشم را زمین است خدا کرده که تقدیرم چنین است خدا تقدیر باقر این چنین کرد که دلخون از فراق نازنین است

Read More..

سرم چون گوی میدان گر بگردد – باقر فداغی لارستانی

سرم چون گوی میدان گر بگردد دلم از عهد و پیمان برنگردد اگر دنیا به نامردان دهد کام نشینم تا به من دوران بگردد

Read More..

سرم گر درد گیره با که گویم – باقر فداغی لارستانی

سرم گر درد گیره با که گویم رخم گر زرد گرده با که گویم دوای درد باقر دست یاره کنون که غیض کرده با که…

Read More..