rek Poemasy – Kerim Gurbannepesow

«Pylanynyň ýerinde bolan bolsam, köp zatlary düzederdim…» «Ýok, her haýsymyzyň öz ornumyzda näme iş edip biljekdigimiz hakynda oýlanmalydyrys.Men näme üçin doguldym? Adamyň bütin ömri şu…

Read More..

yldyrym – Kerim Gurbannepesow

K. Baýrammyradowyň ýadygärligine Ýyldyrym – dünýäniň, uly gudraty. Emma ähli ömri ýekeje demdir. Gylyç dek lowurdap gynyndan çykar. Ýene görseň gözden ýitip gidendir. Emma eýýäm…

Read More..

Zähmet – Kerim Gurbannepesow

Zähmet hakda kän setirler ýazypdym, Zähmet meniň durmuşdaky şygarym. Zähmet hakda ýene bir söz aýtmasam Hiç ýetmedi kararym. Babamyň babasyn öldüren zähmet, Babamyň özünem öldüren…

Read More..

ubileý Degişmeleri – Kerim Gurbannepesow

Berdi Kerbabaýewe Nikolaý patyşaň buýrugy bilen Dörände Murgapda Hindiguş bendi, Tejen derýasynyň bir kenarynda Äleme inipdir Kiçijik Berdi. Ynha indi bolsa ullakan Berdi. Seretdigiňçe-de ullakan…

Read More..

yllaryň Parhy – Kerim Gurbannepesow

Toraňňylaň saýasynda inerçe dek böken günlem, Gök ýylgynlaň arasynda şöwür baryn çeken günlem, Bir gözeliň ýaňagyna posa baryn eken günlem, Indi görsem – üç ýyl…

Read More..

azgül Hakynda Oçerk – Kerim Gurbannepesow

Ynanmadym bir bada, «syry» bardyr öýütdim, Seň ýanyňa ýörite Aşgabatdan gaýytdym. Gujak açan badyna Seýdiniň doglan ýeri, Çogup çykdy mekdepden obanyň oglanlary. Durup-durup synladym guwandym…

Read More..

er Bilen Söýgi – Kerim Gurbannepesow

Ýene-de gümra men Baş söýgim bilen. Barýaryn gamyşlyk kenary syryp. Bir gulaç boýumdan düşýän kölege Ýanymdan galanok misli bir syryk. Kölegäm on gulaç, Özüm bir…

Read More..

eriň Güýji – Kerim Gurbannepesow

Tomus agşamydy. Asman tämizdi. Jana tenekardy salkynjak şemal. Asmanyň gözleri Ýeriň gözlerne Göz gypyp, näz aýlap berýärdi salam. «Ol gözleň hersiniň öz ady bardyr» Diýip,…

Read More..

eňiş – Kerim Gurbannepesow

Ýanwardamy, Apreldemi, Maýdamy, Ýa başga aýdamy – gelerkäň haçan? Çözülýänçä bu sowalyň jogaby, Milýon ömürleri äkitdi ajal. Garaşdyk biz Saňa gözümiz ýolda… Emma weli Saňa…

Read More..

azmasy Agyr Düşen Goşgy – Kerim Gurbannepesow

Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýar hemmeler. Atasy pyşyrdaýar: «Geler. Geler. Geler». Gelnejesi pyşyrdaýar: «Gelermikä? Kim biler…» Atasy göwünlik berýär: «Geler-le… hökman geler». Gök toraňňyň…

Read More..

ekşenbe Säheri – Kerim Gurbannepesow

Ukrain satirigi Mariýa Wowçogyn kitabynyň titulyna bellenen setirler. Bu niçik säher? Bu niçik kitap? Bir okan ýerim Üç sapar okap, Düşünip bilmän, Agdarýan yza. Nätdigiň…

Read More..

ene Men Adam – Kerim Gurbannepesow

Käteler begenýän ujypsyz zada, Käte-de gyýylýan şonçajyga men… Şu gün gabat geldim köçäň ugrunda Ýolunyp oklanan gunçajyga men. Gyssagly barýardym. Wagtym çäklidi. Emma köz basan…

Read More..

alňyzlyk – Kerim Gurbannepesow

1 Ýalňyzlyk hakynda menem ýazaýyn Sebäp – ýazýan köplük, ýazmaýan azlyk, Başyňa iş düşer, janyň hem satdyr. Muňa diýilýändir Kiçi ýalňyzlyk. 2 Otuza ýetensiň, Zürýadyň…

Read More..

adygärlik Surat – Kerim Gurbannepesow

Ýene-de Gün dogdy. Paýlandy poçta. Gyzdan hat gelipdir… kyrk sekiz ýaşda. Ýazmak gadagan däl. Gelibersin hat. (Başga näm işiň bar, Jogap ber-de ýat…) Pylanowa Jemal……

Read More..

aýlaklary Bar – Kerim Gurbannepesow

Sapar edip barsak Nuha mülküne Köňül isläni dek ýaýlaklary bar Seýran etsek gunçasyna, gülüne Bakjasynda bilbil oýnahlary bar. Magtymguly Keşt eýleseň Garagumuň iline, Çetili, çerkezli…

Read More..

atlama – Kerim Gurbannepesow

Ýaşym ýaňyrajyk otuzdan ötdi. Men täze dünýäniň täze zürýädy. Ýöne weli, dostlar, maňa-da ýetdi Şol köne dünýäniň birje şapbady. …Başymyza kagyz papak geýişip, Ýagyş ýagsa…

Read More..

araşar – Kerim Gurbannepesow

Jahanlar içinde gördüm bir Jahan, Gözi-gaşy gabagyna ýaraşar. Ol Jahança bolup bilmez her Jahan, Aýdan sözi dodagyna ýaraşar. Il içinde Jahan, Maral, Jeren kän, «Men…

Read More..

aşlyk Dramasy – Kerim Gurbannepesow

Meniň ýigit wagtym Seniň gyz wagtyň… Ybraýym Ýusup Gaňňalyň oýunda – Tejende galdy Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Okgeçmez ýylgynlaň içinde galdy Meniň ýigit…

Read More..

Zerurlyk – Kerim Gurbannepesow

Islän menziliňe ýetmegiň üçin Näçe ajap ýollar bolsa dünýäde, Şonça-da azaşman gitmegiň üçin Öwrenip geçmeli ýoda kän, ýoda. Menzilleri uçup geçmegiň üçin Näçe mümkinçilik bolsa…

Read More..

دور از تو فضای دهر بر من شیخ ابوسعید ابوالخیر

دور از تو فضای دهر بر من تنگست دارم دلکی که زیر صد من سنگست عمریست که مدتش زمانرا عارست جانیست که بردنش اجلرا ننگست…

Read More..

دی تازه گلی ز گلشن آورد شیخ ابوسعید ابوالخیر

دی تازه گلی ز گلشن آورد نسیم کز نکهت آن مشام جان یافت شمیم نی نی غلطم که صفحه‌ای بود از سیم مشکین رقمش معطر…

Read More..

دوشم به طرب بود نه شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوشم به طرب بود نه دلتنگی بود سیرم همه در عالم یکرنگی بود می‌رفتم اگرچه از سر لنگی بود من بودم و سنگ من دو…

Read More..

دی زلف عبیر بیز عنبر شیخ ابوسعید ابوالخیر

دی زلف عبیر بیز عنبر سایت از طرف بناگوش سمن سیمایت در پای تو افتاد و بزاری می‌گفت سر تا پایم فدای سر تا پایت…

Read More..

دی بر سر گور ذله غارت شیخ ابوسعید ابوالخیر

دی بر سر گور ذله غارت گردم مر پاکان را جنب زیارت کردم شکرانهٔ آنکه روزه خوردم رمضان در عید نماز بی طهارت کردم “ابوسعید…

Read More..

دوزخ شرری ز آتش سینهٔ شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوزخ شرری ز آتش سینهٔ ماست جنت اثری زین دل گنجینهٔ ماست فارغ ز بهشت و دوزخ ای دل خوش باش با درد و غمش…

Read More..

دورم اگر از سعادت خدمت شیخ ابوسعید ابوالخیر

دورم اگر از سعادت خدمت تو پیوسته دلست آینهٔ طلعت تو از گرمی آفتاب هجرم چه غمست دارم چو پناه سایهٔ دولت تو “ابوسعید ابوالخیر…

Read More..

دنیای دنی پر هوس را چه شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیای دنی پر هوس را چه کنی آلودهٔ هر ناکس و کس را چه کنی آن یار طلب کن که ترا باشد و بس معشوقهٔ…

Read More..

دنیا به مثل چو کوزهٔ شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است گه آب در او تلخ و گهی شیرین است تو غره مشو که عمر من چندین است کاین…

Read More..

دنیا گذران، محنت دنیا شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا گذران، محنت دنیا گذران نی بر پدران ماند و نی بر پسران تا بتوانی عمر به طاعت گذران بنگر که فلک چه میکند با…

Read More..

دنیا نسزد ازو مشوش بودن شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا نسزد ازو مشوش بودن از سوز غمش دمی در آتش بودن ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ خوش نیست برای…

Read More..

دل وصل تو ای مهر گسل شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل وصل تو ای مهر گسل می‌خواهد ایام وصال متصل می‌خواهد مقصود من از خدای باشد وصلت امید چنان شود که دل می‌خواهد “ابوسعید ابوالخیر…

Read More..

دنیا راهی بهشت منزلگاهی شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا راهی بهشت منزلگاهی این هر دو به نزد اهل معنی کاهی گر عاشق صادقی زهر دو بگذر تا دوست ترا به خود نماید راهی…

Read More..

دنیا طلبان ز حرص مستند شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا طلبان ز حرص مستند همه موسی کش و فرعون پرستند همه هر عهد که با خدای بستند همه از دوستی حرص شکستند همه “ابوسعید…

Read More..

دل گر ره عشق او نپوید چه شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل گر ره عشق او نپوید چه کند جان دولت وصل او نجوید چه کند آن لحظه که بر آینه تابد خورشید آیینه انا الشمس…

Read More..

دلخسته و سینه چاک شیخ ابوسعید ابوالخیر

دلخسته و سینه چاک می‌باید شد وز هستی خویش پاک می‌باید شد آن به که به خود پاک شویم اول کار چون آخر کار خاک…

Read More..

دنیا به جوی وفا ندارد ای شیخ ابوسعید ابوالخیر

دنیا به جوی وفا ندارد ای دوست هر لحظه هزار مغز سرگشتهٔ اوست میدان که خدای دشمنش میدارد گر دشمن حق نه‌ای چرا داری دوست…

Read More..

دلبر دل خسته رایگان شیخ ابوسعید ابوالخیر

دلبر دل خسته رایگان می‌خواهد بفرستم گر دلش چنان می‌خواهد وانگه به نظاره دیده بر ره بنهم تا مژده که آورد که جان میخواهد “ابوسعید…

Read More..

دل وقت سماع بوی دلدار شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل وقت سماع بوی دلدار برد ما را به سراپردهٔ اسرار برد این زمزمهٔ مرکب مر روح تراست بردارد و خوش به عالم یار برد…

Read More..

دل کیست که گویم از برای شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل کیست که گویم از برای غم تست یا آنکه حریم تن سرای غم تست لطفیست که میکند غمت با دل من ورنه دل تنگ…

Read More..

دل خسته و جان فگار و شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل خسته و جان فگار و مژگان خونریز رفتم بر آن یار و مه مهرانگیز من جای نکرده گرم گردون به ستیز زد بانگ که…

Read More..

دل عادت و خوی جنگجوی تو شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل عادت و خوی جنگجوی تو گرفت جان گوهر همت سر کوی تو گرفت گفتم به خط تو جانب ما را گیر آن هم طرف…

Read More..

دل از نظر تو جاودانی شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل از نظر تو جاودانی گردد غم با الم تو شادمانی گردد گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک آتش همه آب زندگانی…

Read More..

دل گر چه درین بادیه شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل گر چه درین بادیه بسیار شتافت یک موی ندانست و بسی موی شکافت گرچه ز دلم هزار خورشید بتافت آخر به کمال ذره‌ای راه…

Read More..

دل کرد بسی نگاه در دفتر شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل کرد بسی نگاه در دفتر عشق جز دوست ندید هیچ رو در خور عشق چندانکه رخت حسن نهد بر سر حسن شوریده دلم عشق…

Read More..

دل جز ره عشق تو نپوید شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل جز ره عشق تو نپوید هرگز جان جز سخن عشق نگوید هرگز صحرای دلم عشق تو شورستان کرد تا مهر کسی در آن نروید…

Read More..

دشمن چو به ما درنگرد بد شیخ ابوسعید ابوالخیر

دشمن چو به ما درنگرد بد بیند عیبی که بر ماست یکی صد بیند ما آینه‌ایم، هر که در ما نگرد هر نیک و بدی…

Read More..

دل صافی کن که حق به دل شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل صافی کن که حق به دل می‌نگرد دلهای پراکنده به یک جو نخرد زاهد که کند صاف دل از بهر خدا گویی ز همه…

Read More..

دل رفت بر کسیکه سیماش شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل رفت بر کسیکه سیماش خوشست غم خوش نبود ولیک غمهاش خوشست جان میطلبد نمیدهم روزی چند در جان سخنی نیست، تقاضاش خوشست “ابوسعید ابوالخیر…

Read More..

دل داغ تو دارد ارنه شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل داغ تو دارد ارنه بفروختمی در دیده تویی و گرنه می‌دوختمی دل منزل تست ورنه روزی صدبار در پیش تو چون سپند می‌سوختمی “ابوسعید…

Read More..

دل بر سر عهد استوار شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل بر سر عهد استوار خویشست جان در غم تو بر سر کار خویشست از دل هوس هر دو جهانم بر خاست الا غم تو…

Read More..

دستی نه که از نخل تو شیخ ابوسعید ابوالخیر

دستی نه که از نخل تو چینم ثمری پایی نه که در کوی تو یابم گذری چشمی نه که بر خویش بگریم قدری رویی نه…

Read More..

دل جای تو شد و گر نه پر شیخ ابوسعید ابوالخیر

دل جای تو شد و گر نه پر خون کنمش در دیده تویی و گر نه نه جیحون کنمش امید وصال تست جان را ورنه…

Read More..

دستی که زدی به ناز در شیخ ابوسعید ابوالخیر

دستی که زدی به ناز در زلف تو چنگ چشمی که زدیدنت زدل بردی زنگ آن چشم ببست بی توام دیده به خون و آن…

Read More..

درویشی کن قصد در شاه مکن شیخ ابوسعید ابوالخیر

درویشی کن قصد در شاه مکن وز دامن فقر دست کوتاه مکن اندر دهن مار شو و مال مجوی در چاه نشین و طلب جاه…

Read More..

درماند کسی که بست در شیخ ابوسعید ابوالخیر

درماند کسی که بست در خوبان دل وز مهر بتان نگشت پیوند گسل در صورت گل معنی جان دید و بماند پای دل او تا…

Read More..

دردیکه ز من جان بستاند شیخ ابوسعید ابوالخیر

دردیکه ز من جان بستاند اینست عشقی که کسش چاره نداند اینست چشمی که همیشه خون فشاند اینست آنشب که به روزم نرساند اینست “ابوسعید…

Read More..

درویشانند هر چه هست شیخ ابوسعید ابوالخیر

درویشانند هر چه هست ایشانند در صفهٔ یار در صف پیشانند خواهی که مس وجود زر گردانی با ایشان باش کیمیا ایشانند “ابوسعید ابوالخیر رح”

Read More..

دردی داریم و سینهٔ شیخ ابوسعید ابوالخیر

دردی داریم و سینهٔ بریانی عشقی داریم و دیدهٔ گریانی عشقی و چه عشق، عشق عالم سوزی دردی و چه درد، درد بی‌درمانی “ابوسعید ابوالخیر…

Read More..

دردا که همه روی به ره شیخ ابوسعید ابوالخیر

دردا که همه روی به ره باید کرد وین مفرش عاشقی دو ته باید کرد بر طاعت و خیر خود نباید نگریست در رحمت و…

Read More..

دردا که درین سوز و گدازم شیخ ابوسعید ابوالخیر

دردا که درین سوز و گدازم کس نیست همراه درین راه درازم کس نیست در قعر دلم جواهر راز بسیست اما چه کنم محرم رازم…

Read More..