یگانه قصیده حضرت بابا طاهر عریان

قصیده بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم…

Read More..

یگانه عزل حضرت بابا طاهر عریان

غزل دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم دلم سوجه…

Read More..

هغو بیاموند سعادت په دا دنیا – رحمان بابا

هغو بیاموند سعادت په دا دنیا چې یې وکړ قناعت په دا دنیا نه ملکونه د سلېمان په هزار کاله نه یوه ګړۍ طاعت په…

Read More..

ښه ده ښه ده دا دنیا – رحمان بابا

ښه ده ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا مذمت د دنیا مه کړه واوره پند کړه دا وینا د دنیا په بازار…

Read More..

که نظر پـــــه مـــــاتـــــــو گوډو د روزگار کړې – رحمان بابا

که نظر پـــــه مـــــاتـــــــو گوډو د روزگار کړې هومره نه دی چې حســاب يا به یې شمار کړې په هر غم کې خــــامــــــوش اوسه او…

Read More..

که صورت د محمد نه وی پيدا – رحمان بابا

که صورت د محمد نه وی پيدا پيدا کړې به خدای نه وی دا دنيا کل جهان د محمد په مخ پيدا شو محمد دی…

Read More..

کـــه صـــورت د مــــحمـــد نـــه وى پــيـــدا – رحمان بابا

کـــه صـــورت د مــــحمـــد نـــه وى پــيـــدا پــيــدا کـــړى بـــه خــداى نـــه وه دا دنيــا کـــل جــهــان د مــحــمــد په مـخ پيـدا شو مـــحـــمــــد دى…

Read More..

ګوره هسې کردګار دے رب زما – رحمان بابا

ګوره هسې کردګار دے رب زما چې صاحب دکل اختيار دے رب زما همګى بزرګواران چې څوک ئې وائى ترهمه ؤ بزرګواردے رب زما نه…

Read More..

سپين مخونـــــــه تور کودي شي په پيرۍ کې – رحمان بابا

سپين مخونـــــــه تور کودي شي په پيرۍ کې سم قدونه کوږ لـــــــــرگـــــي شي په پيرۍ کې لکه شمع د سحــــــر آفــــــــــــتاب د ژمــــــــــي هم بې…

Read More..

چي مـــــدام د بـــــــل و عيبو تـــــــه نــــــظر کړې – رحمان بابا

چي مـــــدام د بـــــــل و عيبو تـــــــه نــــــظر کړې خــــدای د خپـــــله عيبــــــــــــه ولي بې خبر کړې کــــه يــــــوه جـــــــودانه عيب وينې په بل کښي…

Read More..

راشه مه کوه له جا سره جفا – رحمان بابا

راشه مه کوه له جا سره جفا لږ ژوندون دی ضایع کېږي بې وفا په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوي واړه تلوني دي…

Read More..

خوی که په دا شان وي دل ازار ستا – رحمان بابا

خوی که په دا شان وي دل ازار ستا څه ښادي به کاندي طلبګار ســــتا حيف چې اورېدی شي ليدی نشي حسن لطافت دې پريوار…

Read More..

دنيا د سور د پاره غمګين مه شه – رحمان بابا

دنيا د سور د پاره غمګين مه شه غم د دين او د ايمان که بې دين مه شه هر ګره ګره کشا لرې کم…

Read More..

چې له تاسره په سر کاندي سودا – رحمان بابا

چې له تاسره په سر کاندي سودا بل به نه وي هسې ما غوندې شيدا نه به ما غوندې شيدا وي په جهان کې نه…

Read More..