یگانه قصیده حضرت بابا طاهر عریان

قصیده بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم…

Read More..

یگانه عزل حضرت بابا طاهر عریان

غزل دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم دلم سوجه…

Read More..

هغو بیاموند سعادت په دا دنیا – رحمان بابا

هغو بیاموند سعادت په دا دنیا چې یې وکړ قناعت په دا دنیا نه ملکونه د سلېمان په هزار کاله نه یوه ګړۍ طاعت په…

Read More..

ښه ده ښه ده دا دنیا – رحمان بابا

ښه ده ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا مذمت د دنیا مه کړه واوره پند کړه دا وینا د دنیا په بازار…

Read More..

که نظر پـــــه مـــــاتـــــــو گوډو د روزگار کړې – رحمان بابا

که نظر پـــــه مـــــاتـــــــو گوډو د روزگار کړې هومره نه دی چې حســاب يا به یې شمار کړې په هر غم کې خــــامــــــوش اوسه او…

Read More..

که صورت د محمد نه وی پيدا – رحمان بابا

که صورت د محمد نه وی پيدا پيدا کړې به خدای نه وی دا دنيا کل جهان د محمد په مخ پيدا شو محمد دی…

Read More..

کـــه صـــورت د مــــحمـــد نـــه وى پــيـــدا – رحمان بابا

کـــه صـــورت د مــــحمـــد نـــه وى پــيـــدا پــيــدا کـــړى بـــه خــداى نـــه وه دا دنيــا کـــل جــهــان د مــحــمــد په مـخ پيـدا شو مـــحـــمــــد دى…

Read More..

ګوره هسې کردګار دے رب زما – رحمان بابا

ګوره هسې کردګار دے رب زما چې صاحب دکل اختيار دے رب زما همګى بزرګواران چې څوک ئې وائى ترهمه ؤ بزرګواردے رب زما نه…

Read More..

سپين مخونـــــــه تور کودي شي په پيرۍ کې – رحمان بابا

سپين مخونـــــــه تور کودي شي په پيرۍ کې سم قدونه کوږ لـــــــــرگـــــي شي په پيرۍ کې لکه شمع د سحــــــر آفــــــــــــتاب د ژمــــــــــي هم بې…

Read More..

چي مـــــدام د بـــــــل و عيبو تـــــــه نــــــظر کړې – رحمان بابا

چي مـــــدام د بـــــــل و عيبو تـــــــه نــــــظر کړې خــــدای د خپـــــله عيبــــــــــــه ولي بې خبر کړې کــــه يــــــوه جـــــــودانه عيب وينې په بل کښي…

Read More..

راشه مه کوه له جا سره جفا – رحمان بابا

راشه مه کوه له جا سره جفا لږ ژوندون دی ضایع کېږي بې وفا په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوي واړه تلوني دي…

Read More..

خوی که په دا شان وي دل ازار ستا – رحمان بابا

خوی که په دا شان وي دل ازار ستا څه ښادي به کاندي طلبګار ســــتا حيف چې اورېدی شي ليدی نشي حسن لطافت دې پريوار…

Read More..

دنيا د سور د پاره غمګين مه شه – رحمان بابا

دنيا د سور د پاره غمګين مه شه غم د دين او د ايمان که بې دين مه شه هر ګره ګره کشا لرې کم…

Read More..

چې له تاسره په سر کاندي سودا – رحمان بابا

چې له تاسره په سر کاندي سودا بل به نه وي هسې ما غوندې شيدا نه به ما غوندې شيدا وي په جهان کې نه…

Read More..

I Long For Your Hug And Kiss, By Hafiz Shirazi

I long for your hug and kiss, I want the wine that will bliss. Let me cut the story short, Please return, cause you I…

Read More..

I Needed To Hang On To Her Curly Ring, By Hafiz Shirazi

I needed to hang on to her curly ring, Help me please, let my affairs take wing. Said, release my hair, instead take my lips,…

Read More..

From Warriors Learn Courage, By Hafiz Shirazi

From warriors learn courage, And wisdom from the sage. If you truly seek God’s grace, Ride with the heavenly carriage. مردی ز کـنـنده در خیبر…

Read More..

Every Friend Who Talked Of Love, Became A Foe By Hafiz Shirazi

Every friend who talked of love, became a foe. Every eagle shifted its shape to a crow. They say the night is pregnant, and I…

Read More..

First Enticed Me To Take The Cup, By Hafiz Shirazi

First enticed me to take the cup, When I got drunk, told me to stop. My eyes watery, my heart on fire, I became dust…

Read More..

Every Flower Its Beauty Bestows, By Hafiz Shirazi

Every flower its beauty bestows, Your lips the dearest gems dispose. May your lips nurture our souls With the wine that every spirit knows. ای…

Read More..

Bring Me The Cup That Preys On Joy By Hafiz Shirazi

Bring me the cup that preys on joy; Bring me a lover who is shy and coy. The wine that twists and turns like a…

Read More..

Don’t Make Me Fall In Love With That Face By Hafiz Shirazi

Don’t make me fall in love with that face Don’t let the drunk the wine seller embrace. Sufi, you know the pace of this path,…

Read More..

Don’t Let Go Of The Cup’s Lips By Hafiz Shirazi

Don’t let go of the cup’s lips Till you receive your worldly tips. Bittersweet is the world’s cup From lover’s lips and the cup sips….

Read More..

Candle’s Story How Can I Tell By Hafiz Shirazi

Candle’s story how can I tell Of the broken heart’s living hell My sorrow is in how I can find Another who knows these sorrows…

Read More..

Beauty Of The Rose You Eclipse, By Hafiz Shirazi

Beauty of the rose you eclipse, Every bud quietly away slips. How can the rose compete with you? Rose shines in moonlight, moon in your…

Read More..

At Dawn Your Eyes From Jupiter Learn By Hafiz Shirazi

At dawn your eyes from Jupiter learn O God, may fantasies of my mind burn. The ear adorned with that elegant ring Gems of Hafiz’s…

Read More..

All Treasures Ain’t Worth This Oppression By Hafiz Shirazi

All treasures ain’t worth this oppression. All pleasures ain’t worth one transgression. Not even seven thousand years of joy Is worth seven days of depression….

Read More..

A New Challenge Everyday By Hafiz Shirazi

A new challenge everyday You keep away and delay; When I act to close the gap Fate says there is a bigger play. هر روز…

Read More..

With Good Company And Harp And Reed By Hafiz Shirazi

With good company and harp and reed In a corner, jug of wine and time to heed, The warmth of wine runs through my veins,…

Read More..

Your Eyes Enrapture, And Colors Pour, By Hafiz Shirazi

Your eyes enrapture, and colors pour, Alas, your love’s arrows score. Too soon you gave up on the lovers, Alas, your heart has rocks in…

Read More..

You Are The Moon And The Sun Is Your Slave By Hafiz Shirazi

You are the moon and the sun is your slave; As your slave, it like you must behave. It is only your luminosity and light…

Read More..

You Can Buy Everyone With Gold By Hafiz Shirazi

You can buy everyone with gold; Either in one shot, or slowly are sold. Even the narcissus, pride of the world, Sold itself, why, its…

Read More..

The Only Vision I Have Is Your Sight By Hafiz Shirazi

The only vision I have is your sight The only thing I follow is your light. Everyone finds his repose in sleep, Sleep from my…

Read More..

When There Is Wine, No Need To Cry By Hafiz Shirazi

When there is wine, no need to cry; Army of sorrows, no need to defy. Your lips are green, bring forth the wine. Drinking at…

Read More..

The Morning Breeze Tended To The Rose, By Hafiz Shirazi

The morning breeze tended to the rose, A maid-in-waiting, as the flower grows. If in the sun you have a shady refuge, Seek the shade…

Read More..

With Fate You Still Hope To Trade By Hafiz Shirazi

With fate you still hope to trade; Passage of time should make you afraid. You said no color comes after black, I said my black…

Read More..

This Rose Is From The Dust Of One Like Me By Hafiz Shirazi

This rose is from the dust of one like me. His joy within the rose, thus I can see. My companion and confidant it is,…

Read More..

This Tired Life Is The Flood Of Age, By Hafiz Shirazi

This tired life is the flood of age, With a full cup began this outrage. Wake up, and see the carrier of time Slowly carries…

Read More..

Spend Time With Wine By A Stream, By Hafiz Shirazi

Spend time with wine by a stream, And let sorrows away stream. My life, like a rose, is but few days; Youthful and joyous live…

Read More..

Pick Up The Joy Giving Wine And Come Hither By Hafiz Shirazi

Pick up the joy giving wine and come hither. Temptations of mean foes decline and come hither. Don’t listen to the one who says sit…

Read More..

O Friend, From Your Foes Your Heart Release, By Hafiz Shirazi

O friend, from your foes your heart release, In pleasant company drink the good wine with ease. Confer with those who know, open your heart…

Read More..

One, Beautiful And Full Of Grace By Hafiz Shirazi

One, beautiful and full of grace Mirror in hand, grooming her face My handkerchief I offered, she smiled, Is this gift also part of the…

Read More..

Since The Flower Withers In The Dark, By Hafiz Shirazi

Since the flower withers in the dark, The bud blooms to leave its mark, Happy is the heart, light as a bubble, At the tavern…

Read More..

One With Such Beauty None Will Make By Hafiz Shirazi

One with such beauty none will make. When her garments off we take You can see her heart in her fragile breast, Like a hard…

Read More..

Let Not Your Thoughts Constantly Be Fought, By Hafiz Shirazi

Let not your thoughts constantly be fought, Let thoughts in patience and joy be caught. What patience? Cause what they call the heart Is a…

Read More..

O Breeze, My Story Quietly Share, By Hafiz Shirazi

O breeze, my story quietly share, My heart’s secrets, to whoever you care. Tell not to upset or bring sorrow, Share them with a heart…

Read More..

O Divider Of Heaven And Hell Bring Relief, By Hafiz Shirazi

O divider of heaven and hell bring relief, Don’t let us give in to our grief. How long upon our lives you prey? Why don’t…

Read More..

My Beloved Is Brighter Than The Sun, By Hafiz Shirazi

My beloved is brighter than the sun, Put in the heavens, my only one. Placed the hearts upon the earth To watch the sun’s daily…

Read More..

My Broken Heart’s Sorrows Are Deep By Hafiz Shirazi

My broken heart’s sorrows are deep. Painful, disturbed, broken my sleep. If you don’t believe, send me your thoughts And you will see how in…

Read More..

My Life Has Only Brought Me Sorrow By Hafiz Shirazi

My life has only brought me sorrow; Love’s good and bad only taught me sorrow. My constant companion is only pain, My lover has only…

Read More..

If Like Me, You Too Fall In This Trap, By Hafiz Shirazi

If like me, you too fall in this trap, Hold the wine and cup upon your lap. We are the lovers, burning our tracks, Join…

Read More..

I Wish That Fate Would Cease This Carnage, By Hafiz Shirazi

I wish that fate would cease this carnage, And to the lovers give their due wage. In times of youth the rein in my hands,…

Read More..

In Times Of Youth, Drinking Is Better By Hafiz Shirazi

In times of youth, drinking is better. With the joyful, linking is better. The world is a mere temporal inn; With the shipwrecked, sinking is…

Read More..

I Spent My Life Chasing My Wishes By Hafiz Shirazi

I spent my life chasing my wishes What benefits fate furnishes? Whomever to I said I loved you, Turned to my foe, why my luck…

Read More..

I Said, Your Lips Said, Your Lips We Revive By Hafiz Shirazi

I said, your lips said, your lips we revive; I said, your mouth said, sweetness we derive; I said your words, he said, Hafiz said;…

Read More..

I Put My Arms Around Your Waist, By Hafiz Shirazi

I put my arms around your waist, A lover’s embrace to taste. From your resolve it’s obvious All my efforts will go to waste. مـن…

Read More..