نيم گلباز صوفی غلام نبی عشقری

نيم گلباز و نی گل ميفروشم
نه صيادم نه بلبل ميفروشم
برای زينت و زيب نكويان
بهر سو عطر كاكل ميفرو‌شم
ندارد گلرخان تاب نگاهم
بهر صورت تغافل ميفروشم
بوجه سينمای يار خود را
ببازار سر پل ميفروشم
اديبم ليك نسوار دهن را
ز بيقدری بكابل ميفروشم
غزل چون عشقری قدری ندارد
درين ايام ناؤل ميفروشم
صوفی غلام نبی عشقری رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.