سید عمر

 عمر

آواز خوان محبوب افغانستان سید عمر بعد از استاد سرآهنگ بیشترین غزلهای حضرت ابوالمعانی بیدل رح را در قید آهنگ های زیبا در آورده است که تیم کاری مولوی بلخی تعدادی از آهنگ های محترم سید عمر را برای شما جمع آوری نموده است. برای دریافت آهنگ ها به آدرس ذیل مراجعه نماید.
با احترام تیم کاری سایت مولوی بلخی

دانلود آهنگ های سید عمر با غزلیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

Share: