خلیل الله افضلی

 الله افضلی محترم دکتور خلیل الله افضلی جوان با استعداد افغانستان در مورد زندگی و اشعار حضرت ابوالمعانی بیدل رح شاعر شرین کلام افغانستان کاملترین تحقیق را انجام داده است.

تیم کاری مولوی بلخی موفقیت های بیشتری را برای این بیدل شناس جوان تمنا مینماید.

Share: