سر در رهــی تو

سر در رهــی تو
سر در رهــی تو کشیدنم بهِ
خون گشتــــه ام و تپیدنم بهِ
ای چاشنی خـوار باده نوشم
از لعـــــل لبـــت چشیدنم بهِ
اینــــگونه محبت کـه داری
نسج ز وفـــــــــــا تنیدنم بهِ
افراشتــــه ی قد چو سروت
گر سجــــده نشد، خمیدنم بهِ
در پهنــــه ی عشق تا فتادم
ســــوی تو ز دل رمیدنم بهِ
هر چیز تویی دگر چه لازم
از هستــــی فقــط بریدنم به
دل مـال که بود کس نفهمید
در هــر تپش اش پزیدنم بهِ
یک قطره شـدم بدامن چشم
پیــــش قــــدمت چکیدنم بهِ
دشنام بده اگر چه تلخ است
لیــــکن ز لبـــت شنیدنم بهِ
پـای که بسویت آیدم نیست
با عطر غــــزل وزیدنم بهِ
انــدر قفسم چو مرغ بسمل
فــــکر و هوسی پریدنم بهِ
نی نسیـه نه مفت میدهندم
زان رو بـــروم خریدنم بهِ
محمود درین جهـان غوغا
گفتـــا که تــــرا گزیدنم به
———————–
سه شنبه 07 جدی 1395 هجری خورشیدی
که برابر میشود به 27 دسامبر 2016 میلادی
ســـــــــــرودم
احمد محمود امپراطور
کابل/افغانستان

Share: