ਹੂ ਸੇ ਹਵਾ ਮੇਂ

ਹੂ ਸੇ ਹਵਾ ਮੇਂ
ਸ਼ਕਲੇਂ ਬੇਸ਼ਕਲੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਈਂ, ਗਈ ਉਸੀ ਮੇਂ
ਕਯੋਂਕਿ ‘ਸਚ ਹੈ ਹਮ ਵਾਪਸ ਲੌਟਤੇ ਉਸੀ ਮੇਂ’

ਤੂ ਮਰ ਰਹਾ ਹਰ ਦਮ ਵ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹਾ ਹਰ ਦਮ
ਕਹਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਬਸ ਏਕ ਦਮ ਕਾ ਯੇ ਆਲਮ

ਹਮਾਰੀ ਸੋਚ ਏਕ ਤੀਰ ਹੈ ਉਸ ਹੂ ਸੇ ਹਵਾ ਮੇਂ
ਹਵਾ ਮੇਂ ਕਬ ਤਕ ਰਹੇ ? ਲੌਟ ਜਾਤਾ ਖੁਦਾ ਮੇਂ
(ਸਚ…ਉਸੀ ਮੇਂ=ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁਸਤਫ਼ਾ=
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਹੂ=ਸੂਫ਼ੀਆਂ
ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.