ਸੁਨੇ ਕੌਨ ਆਲਾਪ ਮੇਰੇ

ਸੁਨੇ ਕੌਨ ਆਲਾਪ ਮੇਰੇ
ਪਨਾਹ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਫਟਕਾਰ ਮੇਰੇ,
ਮਾਲਿਕੋ ਮੌਲਾ ਭੀ ਹੋ, ਔਰ ਹੋ ਪਹਰੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ।

ਨੂਹ ਤੂ ਹੀ ਰੂਹ ਤੂ ਹੀ, ਕੁਰੰਗ ਤੂ ਹੀ ਤੀਰ ਤੂ ਹੀ,
ਆਸ ਓ ਉਮੀਦ ਤੂ ਹੈ, ਗਯਾਨ ਕੇ ਦੁਆਰ ਮੇਰੇ ।

ਨੂਰ ਤੂ ਹੈ ਸੂਰ ਤੂ, ਦੌਲਤੇ-ਮਨਸੂਰ ਤੂ,
ਬਾਜੇਕੋਹੇਤੂਰ ਤੂ, ਮਾਰ ਦਿਏ ਖ਼ਰਾਸ਼ ਮੇਰੇ ।

ਕਤਰਾ ਤੂ ਦਰਿਯਾ ਤੂ, ਗੁੰਚਾ-ਓ-ਖਾਰ ਤੂ,
ਸ਼ਹਦ ਤੂ ਜ਼ਹਰ ਤੂ, ਦਰਦ ਦਿਏ ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ।

ਸੂਰਜ ਕਾ ਘਰਬਾਰ ਤੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਾ ਆਗਾਰ ਤੂ,
ਆਸ ਕਾ ਪਰਸਾਰ ਤੂ, ਪਾਰ ਲੇ ਚਲ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ।

ਰੋਜ਼ ਤੂ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੂ, ਮੰਗਤੇ ਕੀ ਖੈਰਾਤ ਤੂ,
ਗਾਗਰਾ ਤੂ ਪਾਨੀ ਤੂ, ਲਬ ਭਿਗੋ ਇਸ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ।

ਦਾਨਾ ਤੂ ਓ ਜਾਲ ਤੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੂ ਓ ਜਾਮ ਤੂ,
ਅਨਗੜ੍ਹ ਤੂ ਤੈਯਾਰ ਤੂ, ਐਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਮੇਰੇ ।

ਨ ਹੋਤੇ ਬੇਖੁਦੀ ਮੇਂ ਹਮ, ਦਿਲ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਤੇ ਕਮ,
ਰਾਹ ਅਪਨੀ ਚਲ ਪੜੇ ਤੁਮ, ਸੁਨੇ ਕੌਨ ਆਲਾਪ ਮੇਰੇ ।
(ਕੁਰੰਗ=ਹਿਰਨ, ਕੋਹੇਤੂਰ=ਕੋਹੇਤੂਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ,
ਬਾਜੇਕੋਹੇਤੂਰ=ਬਾਜੇਕੋਹੇਤੂਰ ਸੇ ਰੂਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਮਸ
ਵੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਦੇ
ਦਰਸ਼ਨ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.