ਰਹਬਰ

ਰਹਬਰ
ਰਹਬਰ ਕਾ ਸਾਯਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕ਼ਰ ਸੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ
ਸੈਂਕੜੋਂ ਖਾਨੋਂ ਵ ਪਕਵਾਨੋਂ ਸੇ ਸਬਰ ਬੇਹਤਰ ਹੈ

ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਂਖ ਸੌ ਲਾਠਿਯੋਂ ਸੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ
ਆਂਖ ਪਹਚਾਨ ਲੇਤੀ ਕਯਾ ਮੋਤੀ ਕਯਾ ਪੱਥਰ ਹੈ

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.