ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼

ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼
ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੰਜ ਵ ਗ਼ਮ ਇਸ ਲਿਏ ਹੈਂ ਬਨਾਏ
ਤਾਕਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ

ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈਂ ਪੈਦਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਉਸਕਾ ਵੋ ਹੈ ਛਿਪਾ

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.