ਇਸ਼ਕ

ਇਸ਼ਕ
ਇਸ਼ਕ ਹਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਬ ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਹੁਆ ਹੂੰ
ਖਾਰੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਸੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸਾ ਮੀਠਾ ਹੁਆ ਹੂੰ

ਐ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ! ਮੈਂ ਸੂਖਾ ਪੱਤਾ ਸਾਮਨੇ ਤੇਰੇ ਹੂੰ
ਜਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗਿਰੂੰ

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.