یار اگر صوفی غلام نبی عشقری

بوصل يار اگر در ميگرفتم
كنون باج از سمندر ميگرفتم
مگر منهم بجائی ميرسيدم
زبال عشق اگرپر ميگرفتم
ا‌گر مكتوب شوقم گم نميشد
جوابش از كبوتر ميگرفتم
بياد چشم مخمور تو عمری
زهر ميخانه ساغر ميگرفتم
مرا با شاه مردان می رسانيد
اگر دامان قمبر ميگرفتم
مرا يكدم غم عشق تو نگذاشت
كه كاروبار ديگر ميگرفتم
دل خود دود ميكردم چو اسپند
بدورت گشته مجمر ميگرفتم
اگر با عشقری می كرد ياری
ز نخل عمر خود بر ميگرفتم
نصيب من نميشد سرخ روی
ز تيغ يار اگر سر ميگرفتم
صوفی غلام نبی عشقری رح

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.