یاره جداېې کې دې فکرونو سوداېې کړمه – الهام الدېن قېام

یاره جداېې کې دې فکرونو سوداېې کړمه
زه نور له ژوندونه لاس په سر ستا جداېې کړمه
بیا به چا ته واېې چه دبل په بم الوتئ دئ
واوره دقیام ګرانې خپل ځان به فداېې کړمه
الحاج الهام الدین قیام
والدورف،جرمنې
١٨٠١١٠٢٠١٠
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.