یارم به وفاداری – ابوالقاسم لاهوتی

یارم به وفاداری
جانانۀ مشهوریست.
چون منزل جانان، جان
کاشانۀ مشهوریست.
تا بیندش، افتد دل
در دام سر زلفش،
خال بت من در صید
یک دانۀ مشهوریست.
با سوزش و با کشتار
دوری نکند از یار،
چون شمع رخش، دل هم
پروانۀ مشهوریست.
خونش چو گذشت از سر
آید به کف دلبر،
در بزم محبت، دل
پیمانۀ مشهوریست.
جانبازی و صدق و عزم
در سینه نموده جمع،
چون دارفنون عشق
دل، خانۀ مشهوریست.
شور، ار به سرش افتد
بر هم زند عالم را،
دستش نزنید، این دل
دیوانۀ مشهوریست!
در مجلس، از آن گویند،
در مکتب از آن خوانند،
عشق دل لاهوتی
افسانۀ مشهوریست.
مسکو، سپتامبر ۱۹۳۷
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.