یارب تو جمال آن مهر انگیز – حکیم عمر خیام

یارب تو جمال آن مهر انگیز
آراسته یی به سنبل عنبر بیز
پس حکم همی کنی که در وی منگر
این حکم چنان بود که کج دار و مریز
خدایه یو ځل دی پیدا کړل تر سپوږمۍ ښکلي مخونه
ګڼی زلفې غټې سترګې سره شونډان لکه لعلونه
بیا نو وایې مه ورګورئ خو دا حکم داسې ښکاري
چې پیاله کږه درواخله خو توی نه کړی شرابونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.