یارا چو کشند در بهاران می صاف نوایی

 یارا چو کشند در بهاران می صاف نوایی

shares