یاران به شرم کوشید کان رمز آشنایی – مدخلی بر بیدل – محمد میرویس غیاثی

یاران به شرم کوشید کان رمز آشنایی
بی پرده نیست ممکن بیگانه وش نباشد
شرح:
اینجا بیان امر دیگریست و راه تصرف را نشان میدهد. چیزی را دیدی که بسیار زیبنده و در میدان بی صاحب مانده است، اگر به آن علاقه مند هم شدی بسیار با شرم، حیا و مروت بسوی آن و برای بدست آوردن آن حرکت کن. «مثالش همین قدرت بی صاحب مانده در افغانستان» و یا هر چیز دیگری؟
مثلا شخصی با شما بی پرده و بی پیرایه دوستی میکند، کوشش کنید متحذرانه و با بسیار احتیاط پیش بروید. چرا؟
در مصرع دوم پاسخ میدهد: اینکه همانند حیوان وحشی است، جل و جیاز ندارد و برهنه در پیش چشمانت میلان میکند، ممکن است که وحشی باشد؟
اگر در ییلاق اسب را در چراگاه ها دیده باشید بسیار زیبا و دیدنیست، بسا اوقات انسان ذوق زده میشود که آن را بگیرد و یا به او نزدیک شود. به ظاهر آسان، نرم، برهنه و خوشایند آن مبین و احتیاط را فراموش نکن! چون ممکن است حمله کند و یا رم نماید.
این اصل میتواند در دوستی، معامله، عشق، قدرت و … هر امری از زندگی صدق کند. یعنی جانب احتیاط و عدم فریب به ظاهر نرم و برهنه مراعات گردد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند: حکمت گمشدهء مسلمان است، هر جایی آنرا یافت او به آن مستحق تر است»
در احادیث دیگر مسلمان را «آگاه و با احتیاط خوانده است»
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.