یادِ ترا به دیده ای تر میکنیم ما احمد محمود امپراطور

یادِ ترا به دیده ای تر میکنیم ما
از مرغزار عشق گذر میکنیم ما
چون شمع بین آتش و آبیم جان من
اینگونه شام خویش سحر میکنیم ما
دل در طپیدن و هوس و عشق بی لگام
خود را چنین زیر و زبر میکنیم ما
ما را نوازش تو به نیم نگاه بس است
از هر چه است قطع نظر میکنیم ما
از تیر حادثات و غم روزگار دُون
شد سالها که سینه سپر میکنیم ما
کاریکه در حق دل ما شد در این جهان
در گوش خلق رفته خبر میکنیم ما
هرکس به راه خود رود و ما به راه خویش
رفع نزاعِ تیر و تبر میکنیم ما
دیگر توان و طاقت دوری نمانده است
جان را ز جسم خویش بدر میکنیم ما
در ناله های ما اثر از پا فتاده است
عزم سفر بسوی دگر میکنیم ما
محمود را ز منتظران خودت مخوان
ترکِ حیات بی سر و بر میکنیم ما
*****
دوشنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۳ هجری آفتابی
که برابر میشود به ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.