گیرم که کنم من از مناهی پرهیز – مشتاق اصفهانی

گیرم که کنم من از مناهی پرهیز
با حکم قضا کر است یارای ستیز
ساقی بکفم نهاده جام لبریز
میگویدم آنگاه که کج دار و مریز
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.