گوهر یکدانه – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر یکدانه

یار من دلبر من گل به گلستان تو ام
همچو بلبل بچمن مست و غزلخوان تو ام

دلبرم در همه جا عشق تو شد مرهم دل
قلب طوفان زده ئ موج شبستان تو ام

همگی در طلب دلبر ناز دانه ئ خود
من همان آهوی پر نقش بیابان تو ام

عزیزم گر به چمن ناز کنی دل ببری
سوی تو پر بزنم مرغ خوش الحان تو ام

تو گل نازی که در عالم امکان وجود
من خریدار گل عالم امکان تو ام

گر چه شهناز گلم وصف تو ناید به زبان
در تداوم غزل موج خروشان تو ام

چشم شهلای تو ای گوهر یکدانه ئ من
مست کرده که فقط چشم زر افشان تو ام

صبحدم سر زده از چاک گریبان شما
چشم ودل دوخته به آن چاک گریبان تو ام

تو که احوال دل خسته ئ من میدانی
روز و شب در همه جا واله وحیران تو ام

رحمی بنما صنما حال دلم را تو ببین
دل و دین باخته ئ آن زلف پریشان تو ام

واعظا اشرفی با ناز و ادای میگفت
گوهر ارزنده ئ لعل بدخشان تو ام

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.