گوهر تبسم را – ملا عبدالواحد واعظی

گوهر تبسم را

در باغ گلی رویت گل ناز دیگر دارد
عطر مهر و الفت را از هر رهگذر دارد

جامه سوسنی برتن عطر دلبری در دل
غنچه ئ لب لعلت طعم نیشکر دارد

گوهری تبسم را نقدینه اگر بخشی
این بیع و شرای تو بوی تازه تر دارد

آن زلفی پریشانت میکند پریشانم
یک نیم نگاهی تو صد موج خطر دارد

از چاک گریبانت خورشیدکه همی خندد
از چشم درخشانت لعل دل خبر دارد

یکدشت هوس را من دنبال تو گردیدم
گلبرگ امیدی من از عشق تو بر دارد

از گلبن رخسارت این دل هوسی دارد
بر جود و عطای تو دل شوقی بسر دارد

گل غنچه ئ تو پوشیداین باغ حیاتم را
دسته دسته ئ امیدچون گل بسحر دارد

در کلبه ئ ما آتش دوباره نمی زیبد
تا آتش عشقی تو شعله و شرر دارد

هرکس بهوس نازد ما هم بهوس نازیم
من دانم و شهنازم آنچه در نظر دارد

از وصف جمالی او گردیده قلم عاجز
واعظ به کمالی او صد پند پدر دارد

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.