گوشۀ خلوت – عزیزه عنایت

گوشۀ خلوت
ســـا قـیا دور مکــن ســـاغــر پــر صــهبــا را
بـــاده در جـام بکــن تــــا شکــنــد غمهــا را
می خوریم یک دوقدح لحظۀ مدهوش شویم
نخـــوریــــم غصــۀ امـــــروزو غـمــی فردا را
ای فلک سلسلــۀکـارگهت چیست مدام؟
گـه مـــا تشــنه لـبــی گــه دهــی دریـــا را
عــا قبـت میکشــدم شــور جنـون در دامـان
تـــا زخونـم کـــه پــر از لاله کنـــم صحــرا را
گــوشـــۀخلــوت و تنهــائی گزیدم که دگــر
نــکشم تـعنــۀ هــر مجــلس پــر غــوغـا را
چـــرخ دوران بکشــا نــدم بـه جهـان غربت
بشکنــد چــون دل من, غـصــه دل خـــارارا
ای عزیزه بــه کجــا پـــای نهـم تـــا نبــرم
رنـج ایــن چرخ وفسـونهــا و غـــم د نـیــا را
عزیزه عنایتبرگزیده از مجموعۀ سیر زندگی
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares