گنج قنا عت – عزیزه عنایت

گنج قنا عت
ازشکست دل بتـن مــوج شـرر داریــم ما
همچو ابری نا قــراری چشم تـرداریم مـا
جلـوۀ عشـق است در آئینه ی اجـزای مـا
از گلستـان محبـــت گل بـه سر داریم مــا
تا ادبگاه صبوری مرغ دل پیموده اسـت
از بســاط گنج تقــوا تــاج ســرداریـم ما
قطره های خـون دل دامان مارنگین کنـد
لاله ســان از دشت غم داغ جگرداریم ما
فقــر گیـتی کـم نسازد ثـروت هستی مــا
زانکه ازگنج قنا عــت سیم وزرداریم ما
درهوای ذوق پروازش دل وجـان باختیم
غافلیم ازخویش,کزاوبـال و پـرداریم ما
تا رهی هستی عزیزه تاروناهمواراست
پــای پــراز آبله انــدر سفــر داریــم ما
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares