گنجینه عشق سید همایون شاه عالمی

گنجینه عشق
گنجینۀ عشقست ببین دفتر ما را
آئینه چو آب است دل ِ کوثرِ ما را
گلگون شده اشکست به دامن زده هجری
نظاره یی موج است رخ ِ منظر ِ ما را
افزایش درد است دل ِ سر به سر از غم
یلدا شب ِ تار است شب ِ ابتر ِ ما را
تا لرزه بر انداز شود یک نگه ی تو
صد پاره کند باز دل ِ مضطر ِ ما را
آگه نشدی هیچ دل ِ پُر المم را
واقف نشدی هیچ هوای ِ سر ِ ما را
این هستی واین چرخ مبارک بجهان باد
شرّاره زعشق است دل ِ اخگر ما را
مائیم تجلی زده از پرتو ی نورش
خورشیدی که تابان کند این اختر ما را
غواص دل ار بحر محبت رخ تو دید
از بین ِ صدف باز کشد گوهر ِ ما را
ناصح نکند سود (همایون) نکند گوش
کم پُر بکن از وعظ تو گوش ِ کر مارا
12 جنوري 2006
كابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.