گل یکرنگی و الفت بکـاریـم – عزیزه عنایت

گل یکرنگی و الفت بکـاریـم
به کارمردمی همت گماریم
بیــا تـا برکنیم نخل کــدورت
بنـای گلشن وحـدت گذاریم
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares