گل پاسداری – عزیزه عنایت

گل پاسداری
خرم زتستفصل سرود و بهـــــاری ام
رقصــد صبـا زعطــرتـن و مشکبـــاری ام
بس چیده ام زگلشن تو نـو گلی بهــا ر
شد خسته با غبان زگل و گلشماری ام
خوانــدم سرود تــازه و زیبــا کــــلام تـــو
بگر فت دامنم ز خو شی اشک جاری ام
چون مرغ پر شکستـۀ نا لم بـدام عشق
تــا بنگــرد شکـــاری دل نـا قـــرار ی ام
شکرانه خوانم و به چمن نغمه سرکنم
کان بخــت نیـک در ره تــو،کـرد یاری ام
با شد عزیزه در طلب وصل رو ی تــو
آی و نگــر و فـا و گلی پـــا ســدار ی ام
عزیزه عنایتبرگزیده از دفترشعر فروغ سحر
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.