گل فروغ – عزیزه عنایت

گل فروغ
بــرای ایــن دل تنگــم بیــا بهــانــه میــار
گــل فــروغ ببخشــا جهــان مــرا ازدیـدار
چــه شـد که رمیـدی ودورشدی ازنظـرم
کــه گشته فــاصله هــادرمیـان ما دیـوار
نـه بــا صبـا خبرت میرسد نـه قــاصـد ره
گذشت عمـرعزیزم به انتظاروحسرت بـار
صـدای نـالـۀ دل نـاشنیده مانـد وخموش
چقــدر،مهـرسکــوت پـرورم بـه لب ناچار؟
بــه نخــل آرزو، نشگفتــه گـل بهــاروصال
بیــا زبـــاغ محبـت شبی شگــوفــه بـبــار
بــه آتش سکوت شب و خلوت جدایی ها
مسوز، خـرمـن هستی مـن به مـوج شرار
عزیزه دررهی مقصــود دل بــه دشت امید
متــرس، ازفــرازوفــرود ورهــی نــاهمـــوار
عزیزه عنایت27/10/2014هالند.

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares