گل سبو بدوش آمد

گل سبو بدوش آمد
گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو
جام می بجوش آمد، بانگ باده نوشان کو
بر غمی چنين سنگين، تکيه چون کنی ای دل
از سبو بدوشان پُرس، خُم می فروشان کو
خلوت من و دل بود، عشق هم بما پيوست
بزم باده نوشان را، باده های جوشان کو
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.