گلهای سحر – عزیزه عنایت

گلهای سحر
بیاکه بر قدم هایت گل بیافشانم
گلهای سپید درچادر سیاه شب
که از فروغ جمالتگلهای
افشانده شده
چون ستاره گان ،
دردل شب بدرخشند
ودنیای مرا مملو
از سپیدی گلهای سحر نمایند
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares