گـــل فــر صــت – عزیزه عنایت

گـــل فــر صــت
می وزد بــاد ز دامـــان بهــار عطــر فشـا ن
رستـه از طــرف دمن لاله و گل در دامـــا ن
همچو دیباست کنون دامن کوهسار و چمن
فــرحت جـا ن و دل مـا ست هـوا ی بسـا ن
از گهــر ریــزی نیســان شــده خــرم گلــزار
میــکنــد زنـــده تــن خــفتــه گلهـــا با را ن
مــوسـم تـاز گـی و عیــش و طـرب را بنگـر
بلبل از و صل گل آمـد همه در شــور وفغان
راز عشـاق بـه هـر گوش طنین انـداز است
هــر طـرف همهمۀ مستـی و عهــد و پیمان
ای خوشـآنکـس که در این فصل گل یکرنگی
بفشــانــد بکــند شــاد د لی هـــر انســــان
میشـود تـــازه عزیزه دلــم از بــوی بهــار
گــل فــرست طلب از زنــدگی و سیـرزمــان
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.