گر چه غم و رنج من درازی دارد – حکیم عمر خیام

گر چه غم و رنج من درازی دارد
عیش و طرب تو سرفرازی دارد
بر هردو مکن تکیه که دوران فلک
در پرده هزار گونه بازی دارد
که څه ډیر دي زما غمونه او اوږده دي رنځونه
ستا په برخه خدای درکړي هم خوښۍ دي دي هم عیشونه
اعتبار چې په ونه کې چې آسمان دپردې لاندې
پټې کړي دي زرلوبې زر یې نور دي نیرنګونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.