گر شاخ بقا ز بیخ بختت رُستست – حکیم عمر خیام

گر شاخ بقا ز بیخ بختت رُستست
ور بر تن تو عمر لباسی چُستست
در خیمه تن که سایه بانی است ترا
هان تکیه مکن که چار میخش سستست
که له خاورې د طالع دي د بقا و زي ښاخونه
او په تن دي وي اغوستي د اوږد عمر لباسونه
ها د تن خیمه دي ګوره چې یې تل سیوري ته ناست یې
پام تکیه ورباندې مه کړه چې ډیر سست یې دي میخونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.