گر در همه شهر يک سر نيشترست سعدی

 گر در همه شهر يک سر نيشترست سعدی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares