گر در همه شهر يک سر نيشترست سعدی

 گر در همه شهر يک سر نيشترست سعدی

Hits: 43

:: ADVERTISEMENTS ::
shares