گر باده خوری تو با خردمندان خور – حکیم عمر خیام

گر باده خوری تو با خردمندان خور
یا با صنمی لاله رخ خندان خور
بسیار مخور ورد مکن فاش مساز
اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور
له هوښیارو سره نوش که د سرو میو ډک جامونه
یا ملګري که پۍ مخي ښایسته لکه ګلونه
نه چې وران دی له مستۍ سي د رندانو محفلونه
لږ یې نوش که کله کله او پټ وساته رازونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.