گرچه چشم تو پی

گرچه چشم تو پی
گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
ديدۀ منتظرم غرق تمناست هنوز
خنده بر لب زده ام تا به تو نزديک شوم
به خدا سينه پر از حسرت غمهاست هنوز
گر چه هر روز مرا وعده به فردا دادی
دل پر از آرزوی وعدۀ فرداست هنوز
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.