گرفتمت که رسیدی بـدانچه می طلبـی – منوچهری دامغانی

گرفتمت که رسیدی بـدانچه می طلبـی
گرفتمت که شدی آنچنان که می بایی
نه هر چه یافت کمال از پیش بود نقصان
نه هر چه داد، ستـد بـاز چرخ مینایی؟!

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.