گررسد دلبرمن در شب یــلدایی ام – عزیزه عنایت

گررسد دلبرمن در شب یــلدایی ام
بشکند قفل سکوت وغم تنهایی ام
شب بخنــدد بــرخم،مـاه کنارم آیــد
عطــرگل سـرزنــد ازبسترفردایی ام

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares