گذشت آنکه تو سر

گذشت آنکه تو سر
گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
خدای عشق من و يار ديگران بودی
گذشت آنکه ز درگاه خويش ميراندی
مرا به تلخی و شيرين ديگران بودی
بغير خاطره يی دلنواز باقی نيست
از آن زمان که تو سلطان دلبران بودی
هنوز عکس تو با من سخن کند ز آنروز
که شمع انجمن ماه منظران بودی
چو فکر مردم نادان نشد، دريغ آنروز
که دلفريب چو افکار شاعران بودی
ز سر گرانی خوبان روزگار مرنج
تو هم به عاشق دل خسته سر گران بودی
بروی خوب تو پيری ستم نمود آری
به حکم آنکه تو نيز از ستمگران بودی
هنوز خانه ی دل وقف عشق توست بيا
که اين خرابه همانست که اندر آن (کاندر آن) بودی
شاعر : پژمان بختياری
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.