گذر عشق سید همایون شاه عالمی

گذر عشق
دل در گــــــذر عــــشق چو آئینه برآمد
در عجــــز چو بنشست همه کینه برآمد
خــــــون گریه نمودیم بیاد رخ دلـــــدار
مرواری و یاقــــــوت چو گنجینه برآمد
لبخند تو میدوخت اگــــــر رخـــنۀ دلرا
هجران تو بشگـــافت که از سینه برآمد
بس دوختی و پاره نمودی دل مـــسکین
خون جگر از حــــــــلقۀ هر پینه برآمد
امروز اگر آهـی جهــــانسوز برون شد
دانی که همــــــان نالۀ دوشــــینه برآمد
دستی که بوصــــل تو دعا کرد مبارک
در پای تو از خون دلم خـــــــینه برآمد
یارب که طلب کردم و دادی ز کرم ها
بر بام فلک از سخــــــــــنم زینه برآمد
افـــــــتاد سرم بر در درگاه تو در عذر
پیشانی از آن سجـده چو سروینه برآمد
گفتی غزل ناب (همایون) بشــب هجر
آخر ز دلــــــت عقــــــدۀ دیرینه برآمد
28 سپتمبر 2011 م
لارتن / ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.