کی رفته يی ز دل که

کی رفته يی ز دل که
کی رفته يی ز دل که تمنا کنم ترا
کی بودۀ نهفته که پيدا کنم ترا
غيبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته يی که هويدا کنم ترا
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار ديده تماشا کنم ترا
چشمم بصد مجاهده آينه ساز شد
تا من بيک مشاهده شيدا کنم ترا
بالای خود در آينه ی چشم من ببين
تا با خبر از عالم بالا کنم ترا
مستانه کاش در حرم و دير بگذری
تا قبله گاۀ مؤمن و ترسا کنم ترا
خواهم شبی نقاب ز رويت بر افگنم
خورشيد کعبه ماه کليسا کنم ترا
طوبی و سدره گر بقيامت به من دهند
يکجا فدای قامت رعنا کنم ترا
زيبا شود به کارگه عشق، کار من
هر گه نظر بصورت زيبا کنم ترا
رسوای عالمی شدم از شور عاشقی
ترسم خدا نخواسته رسوا کنم ترا
شاعر: فروغی بسطامی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.