کویر ِ دل سید همایون شاه عالمی

کویر ِ دل
به پاسِ مردم چشمم که گشته زار بیا
به در بمانده دیده به راه تو انتظار بیا
طواف ذوق سریع است همچو برق به دل
برای مرهم ِ این قلب ِ داغدار بیا
ز موج اشک نشد خرمی به دل حاصل
کویر ِ دلم را ببین چو رود بار بیا
ز دل بکش همه آن اوج از شکایت ِ خود
چو کان شهد کنی بر لبت سوار بیا
ز هجر ِ بیش ِ خمار لبت جنون دارم
بیار آن لب ِ میگون ِ چون انار بیا
ز نارسایی بسیار من ملامتم به خدا
میار بر سر ِ این قلب ِ من فشار بیا
چو دوزخ ست فراقم ز نو بهار ِ رخت
مرا برون بکن از این محیط ِ خار بیا
بریز بر سرو رویم ز عطر سنبل خود
منم که بسته به گیـــسویِ تابدار بیا
گذشت عمر به شب های بیشمار ِ فراق
بیا که یک یک ِ آنرا کنم شمار بیا
ز خون ِ دل قلمم رنگ کرده هر غزلی
خزان ِ عمر رسید ای گل ِ بهار بیا
ببین به قلب (همایون) شرار های عظیم
بریز آب در این دل که گشته نار بیا
12 جنوری 2010م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.