که ظاهر یم تر تا مشر – احمد شاه ابدالی

که ظاهر یم تر تا مشر
یا له تا مې ډیر ولس دی
که جګړی مې بر لاس لاندې
یا ملت زما په وس دی
خو ډیر زور مې دی په لاس کې
دا قدرت رالره بس دی
مشر توب نه غواړم ځکه
کشرتوب ته مې هوس دی
نه چې پیښ رانه ورانی شي
څه غبرګون به کړم په حثر
یې منلی مې په سترګو
زه یم کشر ته یې مشر
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.