کمک صوفی غلام نبی عشقری

گشتم دچار گردش دوران كمك كمك
از سر گذشت خار مغيلان كمك كمك
با خنده خنده عشق بمرگم دچار كرد
كارم رسيده است به پايان كمك كمك
از ننگ و نام و پردهء ناموس من مپرس
رسوا شدم ز دست نكويان كمك كمك
شد سالها كه گل شده شمع مزار من
رفتم مگر زياد عزيزان كمك كمك
شيرين لبی كه قيمت خود جان نهاده بود
خط كرد نرخ بوسه اش ارزان كمك كمك
شور جنون عشق مرا عاقبت كشيد
مجنون صفت بسوی بيابان كمك كمك
فرهاد وار عشقری در بيستون غم
كندم جگر بناخن و دندان كمك كمك
صوفی غلام نبی عشقری رح

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.