کمان رنگه سید همایون شاه عالمی

کمان رنگه
دهان غنچه بخندید و نو بهــــــــــار رسید
حدیث عشق هم از زلــــــــف تابدار رسید
پرند دل به قــــــدم هاش همچو بسملی شد
شکند باد به زلفش چه مشکــــــــبار رسید
نسیم صبح گذر کرد تا ز مــــــــوج ِ گلش
ز بوی مستِ نَفَس، مست و هـوشیار رسید
نمـــــــــــایی دام کمـــــــندش محبتی آوَرد
متاع قلب چو آهــــــــویی در شکار رسید
کمان رنگه یی ابروش شد کمــــــان رستم
ز انعکاس ِ رخش بختِ روزگـــــار رسید
ز کیف رایحه یی زلف ِ مشکـــــبار ِ نگار
محیط ِ عشق به دلخـــــــانه مشکبار رسـید
به رنگ گـــــــل بنمودست بال و منقـارش
چو خون بلبل ِ مسکین ز تیغ خــــار رسید
زبان نرگس و سوسن چو گنگ و لال بشد
بیان شعـــــــر و غزل از رخ ِ نگار رسـید
توان شعــــــــر چنـان تازه شد به بزم ادب
عنان عــــشق به دلهــــــــای بیقرار رسـید
جمال ِ یار (همــایون) چو بخت تازه نمـود
کمال ِ زحمت ِ گفـــتار و اخـــــتیار رسـید
24 سپتمبر 2012 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.