کمال عشق سید همایون شاه عالمی

کمال عشق
ما خراباتی و مستیم از ملال ما گریز
کمترک تشریح فرما وصف حال ما گریز
خاطــرِ آزاد ما را کم نما آزرده حال
تا نداری اش جوابی از سؤال ما گریز
در جهان عشق بازان بیم نتوان راه زد
عاشقان ِ بی کمالیم از کمال ما گریز
دست عجز ما به امید جلال کبریاست
زاهدا کم کن نصیحت از جلال ماگریز
جمع مارا خاک کوی دوست باشد سرمه یی
کم بکن این قال و قیل از قیل و قال ما گریز
خط کشیده اشک سرخی در مسیر روی زرد
دیده بر کَن از خراب ِ خط و خال ما گریز
کردی دنیا را حرام از خشم و قهرت بی سبب
وعظ کمتر گوی بشنو از حلال ما گریز
دلق ما آلوده گر شد قلب ما آئینه گشت
در تجمل می نگنجد از جمال ما گریز
دفترعصیان ما را کم ورق زن باغرور
دست رحمت سایه دارد از وبال ما گریز
عشق جانانء (همایون) دردلش تابنده باد
گو به زاهد دور باش و از خیال ما گریز
19 جولای 2008 م
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.