کـــارگــر – عزیزه عنایت

کـــارگــر
الا ای کــار گــر فــردتـــوا نــا
جهــان را از تو شــد زیبنده گیها
زتو کشــور شود همچون گلستان
تمدن از تو یا بد رنگ و سا مان
تــو قلب کـوه و خـارا راشگا فی
گهی اعمــاق دریــا را شگــا فـی
به یخبنــدان و سرما ی زمستا ن
میـــان آتش و گرمایســوزا ن
توبــا شی درتلاش وزحمت وکار
تـحـمــل مینمـا یـی رنـج بسیــــار
جهـانــرا گـر بــود ,نفت فــراوان
همه محصول کار تســت یکسان
ززحمت گر بـؤد دست تــو سوده
جهــانــرا مشکـلی از هم گشــوده
شـود کشـور زتـو آبـادو معمـور
همــه اهـل وطن مسعودومسرور
عزیزه گویـد ازدل ایـن خبر را
مبـارک جشــن کــار و کــار گــر
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares